ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ — 08 Φεβρουαρίου 2013
  • Views170
Απόφαση για τη συγκρότηση 12 Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες της Χώρας υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών.

Τα Πειθαρχικά Συμβούλια θα έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας στους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Με την 3805/04.02.2013 απόφαση, ορίζονται τα μέλη αυτών των Συμβουλίων, τα οποία αποτελούν πλέον όργανα διαφορετικά από τα υπηρεσιακά συμβούλια και έχουν ως αποκλειστική αρμοδιότητα την εξέταση πειθαρχικών υποθέσεων.

Τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια, κατανέμονται στις Περιφέρειες ως εξής:
– από ένα Πειθαρχικό Συμβούλιο στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Ηπείρου, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κρήτης και Δυτικής Μακεδονίας,
– ένα κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο για τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων,
– δύο Πειθαρχικά Συμβούλια στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τέλος
– δύο κοινά Πειθαρχικά Συμβούλια για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου.

Παράλληλα με την 166/24.01.2013 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με τους ίδιους ως άνω όρους και προϋποθέσεις, συγκροτήθηκε ένα κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο για το Υπουργείο Εσωτερικών, τις επτά Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας και τους φορείς που υπάγονται σ’ αυτές, των οποίων ορίστηκαν στην ίδια απόφαση.

Προκειμένου, τέλος, να ενισχύονται οι αρχές της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας, πέραν των προϊσταμένων οργανικών μονάδων & διευθύνσεων (οι οποίοι δεν προέρχονται από υπηρεσίες που υπάγονται στον έλεγχο των Πειθαρχικών Συμβουλίων) και των εκπροσώπων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στα Πειθαρχικά Συμβούλια συμμετέχουν πλέον και δικαστικοί λειτουργοί.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments