• Views162

Το φως της δημοσιότητας είδε το ερωτηματολόγιο που απέστειλε η περιφέρεια για τη δημιουργία της ειδικής οικονομικής ζώνης. Στο ερωτηματολόγιο, που αποτελείται από επτά ερωτήματα, απάντησε το επιμελητήριο Καβάλας , μετά από αλλεπάλληλες διαβουλεύσεις που πραγματοποίησε το περασμένο διάστημα, με τοπικούς φορείς.

Αναλυτικότερα, οι ερωτήσεις της περιφέρειας ΑΜ-Θ και οι απαντήσεις που έλαβε ήταν οι εξής:

1. Ποια κατά την άποψή σας είναι η κύρια ανάγκη / προοπτική / ευκαιρία που καλείται να αντιμετωπίσει το εγχείρημα της ΕΟΖ;

Τα επιχειρήματα υπέρ των ελεύθερων οικονομικών ζωνών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Η βασική ανάγκη που καλείται να καλύψει μια ΕΟΖ είναι η προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων (κυρίως από εξωτερικά κεφαλαία), κυρίως λόγω ενός εγχειρήματος οργάνωσης καλύτερου κράτους και καλύτερης αγοράς. Είναι μία απόπειρα λειτουργίας μίας καλύτερης διοίκησης φιλικής προς το επιχειρείν και ταχείας απόδοσης όσον αφορά τα οικονομικά και διοικητικά αποτελέσματα. Εάν υποθέσουμε ότι πιλοτικά θα εγκαθιδρυθούν ΕΟΖ μία ή περισσότερες στην περιφέρεια ΑΜΘ, μπορούμε να αποδώσουμε τον ορισμό της ΕΟΖ ως ένα ιδιότυπο χωροταξικό fast track.

Στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο τόσο ο Νομός όσο και η Περιφέρεια μας αντιμετωπίζει τον εφιάλτη τη ανεργίας, η ΕΟΖ θα δώσει μια προοπτική ανάπτυξης επιχειρήσεων με άμεσο όφελος τόσο στον κατασκευαστικό κλάδο όσο μετέπειτα θα εξασφαλίσει και νέες θέσεις εργασίας που έχουμε απόλυτη ανάγκη.
Σύμφωνα με τα ως τώρα παραδείγματα περί ΕΟΖ ανά τον κόσμο, η νέα τεχνογνωσία, τα νέα κεφάλαια και η εξέλιξη υπαρχόντων επιχειρήσεων προκαταβάλουν το όλο εγχείρημα θετικά.

2. Θεωρείται ότι πρέπει να σχεδιασθεί στην ΠΑΜΘ μία ΕΟΖ με υποδομή μεγάλου σχετικού μεγέθους ή περισσότερες με γεωγραφική κατανομή στην περιφέρεια;

Θεωρούμε αδιανόητη επιλεκτική ανάπτυξη συγκεκριμένων περιοχών έναντι άλλων μέσα στην περιφέρεια, πολιτικές επιλογές που κρίθηκαν με αποτυχία στο πρόσφατο παρελθόν δεν πρέπει να αποτελέσει σημείο διαφοράς και διάλυσης της περιφέρειας.

Προτείνουμε να ακολουθηθεί η κατεύθυνση μιας ειδικής οικονομικής Ζώνης Αυτόνομων Οικονομικών Επιχειρηματικών Μονάδων για το σύνολο της Περιφέρειας και για συγκεκριμένους κλάδους, και κρίνουμε απαραίτητη την δημιουργία μιας ΕΟΖ με υποδομή μεγάλου μεγέθους.

Στην περίπτωση που προταθούν και θύλακες με γεωγραφική κατανομή, να υπάρχει αντίστοιχη υποδομή για την κάθε μια που θα δημιουργηθεί.

Η δυνατότητα δημιουργίας μικτού συστήματος είναι επίσης εφικτή, όπου και οι δύο προτάσεις να μπορέσουν να λειτουργήσουν σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό.

3. Θεωρείται ότι πρέπει να ξεκινήσει μια νέα επενδυτική προσπάθεια για ΕΟΖ (μία ή περισσότερες) ή να γίνει προσπάθεια αξιοποίησης της υπάρχουσας υποδομής σε ΒΕΠΕ, με την κατάλληλη διοικητική και επιχειρησιακή προετοιμασία;

Προτείνουμε την δημιουργία Ειδικής Οικονομικής Ζώνης Αυτόνομων Οικονομικών Επιχειρηματικών Μονάδων όπου συγκεκριμένοι κλάδοι μεταποίησης, τουρισμού, υπηρεσιών με συγκεκριμένα επιλέξιμα χαρακτηριστικά να εντάσσονται μέσα στην Ζώνη.

Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται η υπάρχουσα οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων έναντι αθέμιτου ανταγωνισμού που μπορεί να δημιουργηθεί σε κάθε άλλη περίπτωση, και επίσης προσελκύονται και νέες επενδύσεις σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.

Είναι αυτονόητο ότι σε αυτή την προσπάθεια οι υφιστάμενες υποδομές σε ΒΕΠΕ κλπ. Θα έχουν ενεργό και αναβαθμισμένο ρόλο.

4. Έχετε κάποιες συγκεκριμένες υποδείξεις για τα μοντέλο ιδιοκτησίας / διοίκησης / λειτουργίας.

Προτείνεται η σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με ποσοστό συμμετοχής του δημοσίου το 51%.

Ο ιδιωτικός τομέας θα κληθεί μέσω ανοικτών διαδικασιών να συμμετέχει στο εγχείρημα.

Ο δημόσιος τομέας θα περιλαμβάνει συμμετοχή της κεντρικής, περιφερειακής και τοπικής διοίκησης, τα επιμελητήρια, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, και τους κοινωνικούς εταίρους. Θα συμμετέχει με ειδικό αποθεματικό στο κεφάλαιο του υπό σύσταση φορέα και προσφέροντας υποδομές και σχετικές υπηρεσίες για την άμεση υλοποίηση. Ο χρόνος εγκατάστασης και λειτουργίας των ΕΟΖ είναι κομβικός, καθώς πρέπει να αξιοποιήσει άμεσα την θεσμοθέτησή του σε κοινοτικό επίπεδο και να καλύψει το χρόνο που η συμφωνία για το μνημόνιο προβλέπει. Στο διάστημα αυτό οι ΕΟΖ θα αποτελούν τον αναπτυξιακό βραχίονα των ισοδύναμων μέτρων που θα περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Εξόδου από την Κρίση. Οι ΕΟΖ θα αξιοποιήσουν τις διακρατικές συμφωνίες που ήδη έχουν συναφθεί ή προγραμματίζονται την επόμενη περίοδο.

5. Θεωρείτε ότι τα επενδυτικά κίνητρα του αναπτυξιακού για την ΠΑΜΘ είναι «αρκετά»;

Τα επενδυτικά κίνητρα δεν εξαρτώνται μόνο από την έντασή τους, αλλά και από άλλα κριτήρια και παραμέτρους όπως ανταπόκριση διοικητικού μηχανισμού, σύμπραξη συναρμόδιων φορέων, επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, χρονισμό εκταμιεύσεων κ.α.

Ο χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων αποτελεί ένα πλαίσιο, όπου ο αναπτυξιακός νόμος μπορεί αποτελεσματικά να εξειδικεύσει επενδυτικά κίνητρα και καινοτόμες δράσεις, παράλληλα με τις ΕΟΖ.

Το πρώτο πρόβλημα σήμερα στον υπάρχον αναπτυξιακό είναι το σύνολο των τριών θετικών οικονομικά ετών το οποίο δεν υφίσταται πλέον για την πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Κατά δεύτερο άμεση προκήρυξη του ήδη καθυστερημένου προγράμματος μετεγκατάστασης.

Και τρίτον δέσμευση των τραπεζικών οργανισμών στην υποχρεωτική δανειοδότηση των επιχειρήσεων.

Προβλήματα που απλώς είναι αποτρεπτικά για οποιαδήποτε επένδυση η ανάπτυξη επιχείρησης στο σύνολο της περιφέρειας.

6.Γνωρίζετε εάν υπάρχουν ή εάν σχεδιάζονται επιχειρηματικές υποδομές στην περιοχή σας εκτός των ΒΙ.ΠΕ., όπως π.χ. ΒΙΟ.ΠΑ., ΒΙ.ΠΑ., ή διαθέσιμες ενιαίες δημόσιες εκτάσεις με σχετικές χρήσεις γης, που θα μπορούσαν να θεωρηθούν υποψήφιοι χώροι για ΕΟΖ;

Υπάρχει η ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας με μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων εν λειτουργία σε ιδιόκτητα οικόπεδα, αλλά υπάρχει θέμα με την δυνατότητα εξεύρεσης ελεύθερων οικοπέδων, καθώς και το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Έχει δημιουργηθεί το Βιοτεχνικό Πάρκο Δήμου Καβάλας, ενώ είναι σε σχεδιασμό και άλλα Βιοτεχνικά Πάρκα στον Δήμο Παγγαίου και Θάσου, που θα μπορούσαν θα θεωρηθούν υποψήφιοι χώροι.

Θα πρέπει να αξιοποιηθούν επίσης οι λιμενικές υποδομές του Νέου Λιμένα Καβάλας καθώς και Νέας Περάμου, οι οποίες να συνδεθούν με τα διευρωπαϊκά δίκτυα, ως ανασχεδιάζονται.

7.Παρακαλούμε εκφράστε τις όποιες απόψεις / ερωτήσεις σε σχέση με την παρουσίαση που έχετε παραλάβει, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την κατεύθυνση του Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΕΟΖ;

Θεωρούμε ότι θα πρέπει να συνδεθεί ο Στρατηγικός Σχεδιασμός για τις ΕΟΖ με τη γενικότερη συναινετική κυβερνητική πολιτική για την Έξοδο της Χώρας από την Οικονομική Κρίση, τη χρήση των ΕΟΖ ως μεταρρυθμιστικούς πολλαπλασιαστές για την απαραίτητη ορθολογική επαναβιομηχανοποίηση της χώρας με έμφαση στην ενέργεια, στην καινοτομία και στην κοινωνία της γνώσης, με παράλληλη αξιοποίηση όλων των υπαρχουσών χρηματοδοτικών εργαλείων και πόρων, καθώς και των προβλημάτων και τον προοπτικών ανάπτυξης των υφιστάμενων οικονομικών μονάδων της περιοχής.

Να τεθεί ρητή απαγόρευση δραστηριοτήτων που αποκλείει την εισχώρηση μέσα στην ΕΟΖ επιχειρήσεων που τα κατάλοιπα τους θα προξενήσουν οποιαδήποτε αλλαγή του τόπου μας. Θα ήταν άστοχο μια πρόταση ανάπτυξης μέσω ΕΟΖ να καταλήξει σε έναν παράδεισο καταλοίπων μέσα στην Ε.Ε. και συμπληρώνοντας δεν θα θεωρούσαμε αρκετή την ελληνική νομοθεσία .

Οι συνολικές πιστοποιήσεις προϊόντων παραγόμενων μέσα στην ΕΟΖ καθιστά άμεσα ανταγωνιστική την πρόταση ίδρυσης της.

Επίσης η απλοποίηση όλων εκείνων των ενεργειών που ξεκινούν από αξιολόγηση μιας επενδυτικής πρότασης, περνούν στην απίστευτη γραφειοκρατία για αδειοδότηση και στηρίζοντα οικονομικά από τους τραπεζικούς οργανισμούς, με την μακροχρόνια παραλαβή και αποπληρωμή της επιδοτούμενης επιχείρησης ίσως είναι ο μοχλός ανάπτυξης όχι μόνο για μια ΕΟΖ αλλά για όλη την Ελλάδα .

Οι ΕΟΖ θα έχουν χρονικό ορίζοντα λειτουργίας, για το διάστημα που θα ισχύσει το Μνημόνιο.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments