ΘΑΣΟΣ — 20 Μαρτίου 2013
  • Views142

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, που θα γίνει την Τρίτη 26-3-2013  και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης  επί των  παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) Περί σύστασης εκτιμητικής επιτροπής για την αγορά του παρακείμενου του Μουσείου Πολύγνωτος Βαγής οικοπέδου ιδιοκτησίας Σωκράτη Μουσά του Δημοσθένη 50% και Θεοδοσίου Αλεξάνδρας του Αθανασίου 50% προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα επέκτασης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μουσείου Πολύγνωτος Βαγής»

2) Περί σύστασης εκτιμητικής επιτροπής για την αποζημίωση αυθαίρετης καταπάτησης εκτός σχεδίου ιδιοκτησίας εμβαδού 500   τ.μ. στον οικισμό Ποταμιάς για την επέκταση του γηπέδου Ποταμιάς.

3) Περί έγκρισης ερυθράς οδού στο Δ.Δ. Λιμένα Θάσου.

4)Περί  έγκρισης ή μη της εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ,ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

5)Περί έγκρισης μελέτης του έργου «Μελέτη έργου οδικών κόμβων στις Δ.Κ. Κοινότητες Παναγίας και Ποταμιάς» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην ΠΑΜΘ ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ .

6)  Περί αποδοχής ποσού 47.900,00      € που αφορούν την 3η εντολή πιστώσεων ΣΑΤΑ /2013 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες

7)Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 27.195,92     € που αφορούν μέρος του συνολικού ποσού της Ε Δόσης του Άρθ.27 του Ν. 3756/2009

8)Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 27.355,12      € που αφορούν λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2013 (Β κατανομή)

9)Περί συμμετοχής του Δήμου στις εκδηλώσεις «Η ώρα της γης»

10)Περί προγραμματισμού σύναψης συμβάσεων έργου έτους 2013

11) Περί έγκρισης ή μη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ,ΧΕΙΡΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ,ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (Α.Μ. 2029/12) αφορά το είδος κάδοι απορριμμάτων και ανταλλακτικά.

12) Περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωσης προϋπολογισμού.

13) Περί εξειδίκευσης πίστωσης για απευθείας ανάθεση για μεγαφωνική εγκατάσταση για τον εορτασμό 25ης Μαρτίου.

14) Περί έγκρισης ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ποδηλάτων ,αξεσουάρ ποδηλάτων και σετ τοξοβολίας στο πλαίσιο της συνέχισης της διαδικασίας του πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια Εξοπλισμού για το χώρο Αναψυχής στη θέση Πυργί-Ντα βρύση» του έργου SATCA προγράμματος

15) Περί έγκρισης ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων Δ.Δ. Θάσου στη θέση Μούργενα του Δήμου Θάσου.

16)Περί έκδοσης ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την υποβάθμιση του Αστυνομικού Σταθμού Λιμεναρίων.

17) Περί  ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά της απόφασης της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης που ελήφθη κατά την Τρίτη συνεδρίαση αυτής της 26-2-2013 θέμα 5ο σχετικά με την προσφυγή της Αρβανιτίδης ΑΕΕΕ κατά της υπ΄αρ. 26174/28-11-12 απόφασης του Γ.Γ. της Α.Μ.Θ.

18)Περί ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 8/24/11-7-12 Απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

 19)Περί αντικατάστασης μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 20)Περί αντικατάστασης μελών Οικονομικής Επιτροπής

 21)Περί αντικατάστασης μελών ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου

 22) Περί αντικατάστασης μελών ΔΕΥΑΘ

 23)Περί κατανομής ΣΑΤΑ

Print Friendly

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

Οκτώβριος 25, 2016

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments