ΝΕΣΤΟΣ — 24 Μαΐου 2013
 • Views396

Τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 28 του μηνός Μαΐου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14:00μ. μ. με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων A’ Τριμήνου Οικονομικού Έτους 2013 για την εκτέλεση προϋπολογισμού.
 2. Έγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2013.
 3. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Νέστου.
 4. Έγκριση Λογιστικής Τακτοποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2013.
 5. Έγκριση Τροποποίησης της με αριθ. 62/2013 περί «Έγκριση διενέργειας προμηθειών» απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέστου.
 6. Έγκριση διενέργειας προμηθειών- υπηρεσιών»
 7. Έγκριση της απόφασης περί « Πρόσληψη Υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο έτους 2013» από τον Τ.Ο.Ε.Β.
 8. Έγκριση Ετήσιας  Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2012 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νέστου.
 9. Έγκριση της με αριθμού 33/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί «Αναμόρφωσης – Τροποποίησης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. “Ευνεστίας” οικονομικού έτους 2013» του ΝΠΔΔ «Ευνεστίας».
 10. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Δήμου Νέστου οικονομικού έτους 2012.
 11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για το έργο «Ανέγερση Διδακτηρίου Γυμνασίου Χρυσούπολης».
 12. Υποβολή Πρότασης Ένταξης της πράξης :«Προμήθεια εξοπλισμού Παιδικών Σταθμών Δήμου Νέστου & Νέου Παιδικού Σταθμού Χρυσούπολης» στο νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μακεδονίας  – Θράκης 2007-2013 στον άξονα προτεραιότητας Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΑΜΘ ο οποίος χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.
 13. Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. και 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο: «Ανέγερση Διδακτηρίου Γυμνασίου Χρυσούπολης.
 14. Έγκριση απ΄ ευθείας ανάθεση της Προμήθειας «Προμήθεια υλικού Θραύσης Β διαλογής».
Print Friendly

Share

About Author

webmaster

(0) Readers Comments