ΘΑΣΟΣ — 23 Αυγούστου 2012
  • Views227

Την Παρασκευή 24 Αυγούστου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Θάσου με 50 θέματα στην ημερήσια του διάταξη. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 1 το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Περί έγκρισης ή μη της υποβολής φακέλου πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης 64 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013, Ειδικοί Στόχοι 1.1 «Ενδυνάμωση των μηχανισμών σχεδιασμού, εφαρμογής και ελέγχου των δημοσίων πολιτικών, Κατηγορία Πράξης 1.1.2 Δράσεις οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού (συστήματα στοχοθεσίας, αποδοτικότητας) της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
2. Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού και ψήφιση πίστωσης.
3. Περί τροποποίησης τεχνικού προγράμματος, αναμόρφωσης προϋπολογισμού και ψήφισης πίστωσης.
4. Περί καταβολής επιδόματος σε υπάλληλο του Δήμου Θάσου εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπήκοων τρίτων χωρών.
5. Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και ψήφιση πίστωσης για «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την ολοκλήρωση των φακέλων αδειών χρήσης αρδευτικών νερών Δήμου Θάσου»
6. Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια εξοπλισμού τμημάτων ένταξης Δήμου Θάσου, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ.
7. Περί άρσης της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε ευπαθείς περιοχές όταν ο δείκτης επικινδυνότητας για πυρκαγιές είναι υψηλός.
8. Περί επικύρωσης της υπ΄αριθμ. 39/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ».
9. Περί επικύρωσης της υπ΄αριθμ. 28/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ».
10. Περί έγκρισης ή μη του 4ου πρακτικού 2012, της επιτροπής αιγιαλού-παραλίας, σχετικά με την απευθείας παραχώρηση της απλής χρήσης του αιγιαλού παραλίας για το έτος 2012.
11. Περί διαγραφής οφειλής από τέλος αιγιαλού –παραλίας παρελθόντων οικονομικών ετών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα.
12. Περί έγκρισης ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ 2010» με αριθμό μελέτης 2043/10.
13. Περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων.
14. Περί παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης για τη διάθεση δεματοποιημένων Α.Σ.Α.
15. Περί τροποποίησης των όρων εκμίσθωσης χώρου στην περιοχή Άη Μάτης Μαριών στην εταιρεία COSMOTE.
16. Περί εξουσιοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου προς τους εκκαθαριστές για τη διαδικασία παραχώρησης αυτοκινήτου της ΔΕΠΟΤΑΘ.
17. Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης οδών ,κτιρίων και λοιπών υποδομών.
18. Περί λήψης απόφασης επί της με Α.Π.9599/1-6-12 γνωμοδοτήσεως της επιτροπής αξιολόγησης.
19. Περί λήψης απόφασης επί της γνωμοδοτήσεως της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών περί έκπτωσης ή μη του προμηθευτή Μπλιώνη Γεωργίου για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ,σακουλών και σκουπών ,αρ. μελ. 2017/12.
20. Περί έγκρισης ή μη της υπ΄αριθμ. 2028/12 τεχνικής μελέτης του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Δ.Δ. Σωτήρος» προϋπολογισμού 11.862,00€
21. Περί έγκρισης ή μη της υπ΄αριθμ. 2039/12 τεχνικής μελέτης του έργου «Ανακατασκευή δημοτικών τουαλετών Δ.Κ. Λιμεναρίων» προϋπολογισμού 11.304,00€.
22. Περί επικύρωσης ή μη της υπ΄αριθμ. 61/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
23. Περί επικύρωσης ή μη της υπ΄αριθμ. 38/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
24. Περί επικύρωσης της υπ ΄αριθμ. 35/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
25. Περί επικύρωσης της υπ ΄αριθμ. 36/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
26. Περί επικύρωσης της υπ ΄αριθμ. 37/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
27. Περί επικύρωσης της υπ ΄αριθμ. 42/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
28. Περί έκδοσης άδειας εκμετάλλευσης και απευθείας εκμίσθωσης λατομείου μαρμάρων στη θέση «Σκοτεινόλακκας-Τρεις γκρεμοί» Θάσου, έκτασης 49.598,50 τ.μ. στην Μάρμαρα Λασκαρίδης ΑΒΕΕ.
29. Περί εξέτασης της υπ΄αριθμ. 1097/25-6-2012 αίτησης του MEGA.
30. Περί καθορισμού τρόπου καταβολής οφειλής λόγω ρυμοτομίας στην Αικατερίνη χήρα Γεωργίου Λιάπη και ψήφιση ανάλογης πίστωσης.
31. Περί εξέτασης αιτήματος της Δημοτικής Συμβούλου κ. Καλοπούλου Σεβαστής περί διαχείρισης – φύλαξης και λειτουργίας του Θασίτικου Σπιτιού στο Καλογερικό Δήμου Θάσου
32. Περί ανακλήσεως της με αριθμό 160/2003 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, κατά το μέρος που αφορά στην παραχώρηση κατά χρήση των ακινήτων που διαλαμβάνονται σε αυτήν προς την αμιγή Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού –Τουρισμού και Ανάπτυξης Θάσου (ΔΕΠΟΤΑΘ) και επαναφορά του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης αυτών στο Δήμο Θάσου.
33. Περί παραχωρήσεως κατά χρήση και εκμετάλλευση δημοτικών ακινήτων προς την αμιγή δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία «Τουριστικές Επιχειρήσεις Χρυσή Αμμουδιά»-ΤΕΧΑ.
34. Περί παραχωρήσεως κατά χρήση και εκμετάλλευση δημοτικών ακινήτων προς τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Θάσου (ΔΗΚΕΘ).
35. Περί εξετάσεως της αιτήσεως της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.
36. Περί επικύρωσης ή μη της υπ΄αριθμ. 7/2012 απόφασης της επιτροπής ποιότητας ζωής.
37. Περί ανταλλαγής ακινήτου.
38. Περί αποστολής τευχών δημοπράτησης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΤΟΥ-ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ-ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» στο ΕΠΠΕΡΑΑ για έγκριση.
39. Περί αποστολής τευχών δημοπράτησης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝΟΥ ΘΑΣΟΥ-ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» στο ΕΠΠΕΡΑΑ για έγκριση.
40. Περί άδειας ίδρυσης καταστήματος λιανικού εμπορίου το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Μακρυάμμου Θάσου.
41. Περί εξειδίκευσης ποσού 200€ για την αγορά εμβολίων για το προσωπικό του Δήμου Θάσου.
42. Περί επικύρωσης ή μη της υπ΄αριθμ. 82/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Λιμενικού Ταμείου Δήμου Θάσου.
43. Περί επικύρωσης ή μη της υπ΄αριθμ. 91/2012 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Λιμενικού Ταμείου Δήμου Θάσου.
44. Περί επικύρωσης ή μη της υπ΄αριθμ.92/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Λιμενικού Ταμείου Δήμου Θάσου.
45. Περί επικύρωσης ή μη της υπ΄αριθμ.93/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Λιμενικού Ταμείου Δήμου Θάσου.
46. Περί επικύρωσης ή μη της υπ΄αριθμ.94/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Λιμενικού Ταμείου Δήμου Θάσου.
47. Περί επικύρωσης ή μη της υπ΄αριθμ.98/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Λιμενικού Ταμείου Δήμου Θάσου.
48. Περί επικύρωσης ή μη της υπ΄αριθμ.140/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Λιμενικού Ταμείου Δήμου Θάσου.
49. Περί επικύρωσης ή μη της υπ΄αριθμ.72/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Λιμενικού Ταμείου Δήμου Θάσου.
50. Περί καταβολής μέρους του κεφαλαίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θάσου ΔΗ.Κ.Ε.Θ.

Print Friendly

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

Οκτώβριος 25, 2016

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments