ΝΕΣΤΟΣ — 11 Ιουνίου 2012
 • Views504

Η γραμματεία του δημοτικού συμβουλίου Νέστου καλεί τους ενδιαφερόμενους σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 13 του μηνός Ιουνίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012.

 2. Έγκριση καταβολής μισθώματος προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χρυσούπολης.

 3. Έγκριση επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού

 4. Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων για τη συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ

 5. Αίτημα παραχώρησης οικοπέδου ΚΕΓΕ.

 6. Έγκριση Β φάσης (Επιχειρησιακός Σχεδιασμός) του επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Νέστου

 7. Έγκριση πρακτικής άσκησης μαθητών για την σχολική χρονιά 2012-13

 8. Έγκριση κατάπτωσης εγγυήσεων καλής εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση οδού από ΔΔ Πέρνης έως παλιά Εθνική οδό» λόγω έκπτωσης αναδόχου

 9. Απ ευθείας ανάθεση της προμήθειας: « Προμήθεια Τσιμέντου Portland κοινού μετά της αξίας χαρτοσακούλας τύπου Ι κατηγορίας 55 για την υλοποίηση του έργου αυτεπιστασίας του Δήμου Νέστου «Αποκατάσταση – Συντήρηση και οριοθέτηση Νεκροταφείων Δήμου Νέστου»

 10. Απ ευθείας ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια «Ανταλλακτικά λοιπών Μηχανημάτων»

 11. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για την υλοποίηση Δημοσίων Έργων

 12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή εξωτερικής περίφραξης γηπέδου ποδοσφαίρου και Μπάσκετ στο Δ.Δ. Αγιάσματος.

 13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή προστατευτικού κρασπεδόρειθρου στον περιφερειακό ( Νέας Καρυάς – Πηγών) στο Δ.Δ. Νέας Καρυάς στο Δήμο Κεραμωτής Νομού Καβάλας»

 14. Παραχώρηση δημόσιας έκτασης για κοινωφελή σκοπό (άρθρο 6 Ν. 994/79)

 15. Έγκριση για την υποβολή πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου με τίτλο: «Αυτοματοποιημένο Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων Δήμου Νέστου»

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments