ΘΑΣΟΣ — 17 Απριλίου 2013
  • Views623

1)   Περί έγκρισης ή μη της υποβολής φακέλου πρότασης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την αποκομιδή των απορριμμάτων με τη μέθοδο της υπογειοποίησης στο Δήμο Θάσου»στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 20/2013 του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 Άξονες προτεραιότητας 2,3 και 4 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

2)   Περί  έγκρισης Υποβολής Πρότασης Ένταξης της Πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ασφαλείας οδικού δικτύου Δήμου Θάσου», στον άξονα 2 «Αναβάθμιση αστικών  υποδομών», Μέτρο 2.2 Βελτίωση αστικού εξοπλισμού του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015, εκδόθηκε στις 1-4-2013 με Α.Π. 886 και Κωδικό Πρόσκλησης 20/2013 από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

3)   Περί εκμίσθωσης αγροτεμαχίου εμβαδού 2.220 τ.μ. στην περιοχή «Βάλτα» Ποτού της Δημοτικής Κοινότητας Θεολόγου του Δήμου Θάσου.

4)   Περί συνέχισης ή μη του διαγωνισμού του έργου «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

5)   Περί γνωμάτευσης της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών επί της με Α.Π. 5329/26-3-2013 αίτησης του προμηθευτή ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. για τη χορήγηση παράτσης κατά 15 ημέρες στο χρόνο παράδοσης για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Τμημάτων Ένταξης Δήμου Θάσου» πακέτα Α (Διαδραστικοί Πίνακες),Β (Λοιπός εξοπλισμός –μουσικά όργανα) και ΙΑ (Λοιπός εξοπλισμός –παρκο δραστηριοτήτων).

6)   Περί έγκρισης ή μη της παράτασης παράδοσης της μελέτης «Γεωτεχνική οριστική μελέτη ορύγματος στη θέση IRIS GOLD  στα Λιμενάρια της Θάσου

7)   Περί ανάθεσης ή μη με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του πακέτου ΣΤ (έπιπλα) της προμήθειας «Προμήθεια Εξοπλισμού Τμημάτων Ένταξης Δήμου Θάσου» ,και περί τρόπου συνέχισης ή περί λήξης του διαγωνισμού για τα λοιπά χωρίς ληφθείσες προσφορές πακέτα.

8)  Περί έγκρισης ή μη παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου « Ανακατασκευή Δημοτικών τοαλετών Δ.Κ. Λιμεναρίων

9)   Περί έγκρισης ή μη  της αρ. 2019/2013 τεχνικής μελέτης του έργου « Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρηστων χώρων του οικισμού Καζαβίτι στο Δήμο Θάσου»

10)   Περί τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 240/2012 απόφασης του Δ.Σ. Θάσου

11)  Περί ανάκλησης της υπ΄αριθμ. 241/2012 απόφασης του Δ.Σ. Θάσου και έγκρισης  ή μη της υπ΄αριθμ. 2038/2012 τεχνικής μελέτης του έργου « Διαμόρφωση πάρκου με δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης ΑΜΕΑ Λιμεναρίων» προϋπ. 510.000,00         €

12)  Περί καθορισμού χώρου εναπόθεσης μπαζών στο Δήμο Θάσου

13)  Περί έκδοσης κανονιστικής απόφασης σχετικά με αίτηση ΕΛΤΑ Θάσου για παραχώρηση θέσεων στάθμευσης στα καταστήματα Θάσου –Πρίνου και Λιμεναρίων

14)   Περί έκδοσης κανονιστικής απόφασης σχετικά με αίτηση συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Λιμεναρίων Θάσου, για δημιουργία διάβασης πεζών και σήμανση στη Δημοτική οδό Λιμεναρίων –Καλυβίων Θάσου.

15)  Περί έκδοσης κανονιστικής απόφασης σχετικά με αίτηση                                                                  της κας Χατζηχρήστου Σωτηρίας για τοποθέτηση πινακίδας απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων στην είσοδο του ξενοδοχείου της Λιμενάρια

16)  Περί έκδοσης κανονιστικής απόφασης σχετικά με αίτηση                                                                  της κας Μασμανίδου Ελευθερίας για παραχώρηση χώρου και τοποθέτηση απαγόρευσης στάθμευσης μπροστά από το φροντιστήριό της.

17)  Περί έκδοσης κανονιστικής απόφασης σχετικά με αίτηση του Τυρολόγου Δημήτριου για τοποθέτηση πινακίδων κινδύνου διάβασης εφίππων στην οδό Πρίνου –Καζαβίτι

18)  Περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στη Σκάλα Μαριές.

19)  Περί ενημέρωσης του Δ.Σ. για άσκηση ενδίκων μέσων (αίτηση ακύρωσης ενώπιον Διοικητικού Εφετείου Θράκης κατά της με αρ. 8/24/11-7-2012 απόφασης Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 Ν. 3463/2006)

20)  Περί ακύρωσης των υπ΄αριθμ. 127 και 329/2012 αποφάσεων του Δ.Σ. Θάσου και λήψη νέας προκειμένου να χορηγηθεί ή μη , άδεια ίδρυσης καταστήματος ΥΠΕΡΑΓΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ στην ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Ε. σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 3/18/26-2-2013 Απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

21)   Έκπτωσης ή μη του προμηθευτή ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΨΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 14 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΜ 2034/11) ,λόγω μη έγκαιρης προσέλευσης προς υπογραφή της σύμβασης , και περί επιβολής κυρώσεων

22)  Περί έγκρισης ή μη της εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια οικοδομικών υλικών  , ετοίμου σκυροδέματος και χρώματος διαγράμμισης»

23)  Περί Νομιμοποίησης υφιστάμενων κατασκευών στη θέση ΘΑΘΥ Δ.Δ. Παναγίας Νήσου Θάσου ( σχετικά Η αριθ. πρωτ. 897/30-11-11 αίτηση νομιμοποίησης Λιμενικού Ταμείου Θάσου και το αρ. πρωτ. 02/6432/11-12-2012 έγγραφο Δ/νσης Τεχνικών έργων  Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

24)  Περί αποδοχής ποσού 50.000,00      € που αφορά το έργο « ΒΕΛΤΙΩΣΗ –ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ –ΚΑΣΤΡΟΥ»

25) Περί ανοίγματος λογαριασμού όψεως του Δήμου Θάσου στην Τράπεζα Πειραιώς ΑΤΕ bank Α. Ε.

26) Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού ποσού 18.000,00      €

27) Περί αποδοχής ποσού 425.374,34         € αναμόρφωσης προϋπολογισμού και ψήφιση πίστωσης

28)  Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού και ψήφιση πίστωσης

29) Περί λήψης απόφασης σχετικά με τις εγγυητικές επιστολές των αναδόχων του διαγωνισμού ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ 2011-2012

30)  Περί αποδοχής της απευθείας παραχώρησης με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στο Δήμο Θάσου μέχρι 31-12-2013 κ.λ.π.

31) Περί πρόσληψης δώδεκα (12) ναυαγοσωστών για την αντιμετώπιση κατεπείγουσας εποχικής ανάγκης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 206 του Ν. 3584/2007

32) Περί διαμόρφωσης νέων τιμών ζώνης ακινήτου σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 1175023/3752/00ΤΥ/Δ΄/ΠΟΛ : 1200 του Υπ. Οικονομικών

33) Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής γεφυροπλάστιγγας οχημάτων για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου έτους 2013

34) Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής αυτόματων διανεμητών νερού και ρεύματος(pillars) με προπληρωμένη κάρτα και καρτών αυτόματων διανεμητών για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου έτους 2013

35) Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής ημιυπόγειων κάδων απορριμμάτων και ξύλινων κλωβών για  το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου έτους 2013

36) Περί συμμετοχής του Δήμου Θάσου στο συνέδριο για την διάσωση και ανάδειξη του μνημείου «Μεταλλευτικό Συγκρότημα Θάσου»

37) Περί επικύρωσης ή μη της υπ΄αριθμ. 2/2013 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Θάσου.

38) Περί έγκρισης αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου

39) Περί τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την ολοκλήρωση της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων γυμνασίου –λυκείου Λιμεναρίων και Δημοτικού σχολείου Θάσου» που υποβλήθηκε στην πρόσκληση με κωδικό 1.13-Ε.Π. ¨Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.

40) Περί ορισμού επιτροπής παραλαβής προμήθειας πάγιας προκαταβολής  2013

41) Περί έγκρισης ή μη οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής των υλικών που παραδόθηκαν από την εταιρεία Δημήτριος Τσαμπουράς και ΣΙΑ Ο.Ε. για την προμήθεια που προβλεπόταν στο έργο «STRENGTHENING THE ATTRACTIVENESS OF THE CROSS-BORDER AREA THASOS-GARMEN THROUGH UPGRADING OF LOCAL ENVIRONMENTAL/SATCA», Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»

42) Περί συμμετοχής του Δήμου στις εκδηλώσεις της Πρωτομαγιάς

43) Περί εξέτασης αιτήματος του κ. Διαλεκτόπουλου Θανάση για αγορά βιβλίων από το Δήμο Θάσου.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments