ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΓΕΙΑ — 05 Ιουνίου 2013
 • Views762

Η Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας στα πλαίσια ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού ανακοινώνει, αναφορικά με τη χρήση του πόσιμου νερού στους οικισμούς Νικήσιανης, Γεωργιανής και Αγ. Χριστοφόρου του Δήμου Παγγαίου, ότι μετά από συνεκτίμηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, τόσο των δειγματοληψιών που διενεργήθηκαν από την Υπηρεσία μας όσο και αυτών από τη Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου, και των ενεργειών που έγιναν από πλευράς του Δήμου και της Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου σχετικά με τη διερεύνηση του δικτύου της περιοχής και επανορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν και συνεχίζονται να λαμβάνονται, εισηγήθηκε την εν μέρει άρση της Απόφασης περί περιορισμού χρήσης του πόσιμου νερού στους ανωτέρω οικισμούς και εκδόθηκε η με αρ. πρ. 07/2046/4-6-13 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας.

Αναλυτικότερα επιτρέπεται η χρήση του πόσιμου νερού (για κάθε χρήση) από το δίκτυο των οικισμών Γεωργιανής και Αγ. Χριστοφόρου οι οποίοι υδρεύονται μέσω ξεχωριστού δικτύου από αντίστοιχες γεωτρήσεις της περιοχής διότι τα επίπεδα συγκέντρωσης του στοιχείου αρσενικού έχουν μειωθεί κάτω από το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο των 10 μg/l(4,37μg/l και 2,64μg/l αντίστοιχα).

Όσον αφορά στη χρήση του πόσιμου νερού από το δίκτυο του οικισμού Νικήσιανης ισχύει η με αρ. πρωτ. 07/1360/8-5-13 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας ότι δηλαδή θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση αυτού για πόση και παρασκευή τροφίμων αλλά να χρησιμοποιείται μόνο για τις λοιπές χρήσεις αυτού όπως ατομική υγιεινή, καθαριότητα, πλύση σκευών κ.τ.ο. διότι τα επίπεδα συγκέντρωσης του στοιχείου αρσενικού, αν και παρατηρείται καθοδική τάση, παραμένουν πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο των 10 μg/l(οι τιμές κυμαίνονται από 10,37μg/l έως 18,95μg/l).

Η Υπηρεσία μας θα συνεχίσει να παρακολουθεί με τακτικές δειγματοληψίες στο πόσιμο νερό του δικτύου της περιοχής λαμβάνοντας τα όποια μέτρα απαιτούνται για την προστασία της Δημόσιας Υγείας ενημερώνοντας ταυτόχρονα τους πολίτες της περιοχής.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας   έχοντας υπόψη:

 1. Τις Διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Τις Διατάξεις του Π.Δ 144/2010 (ΦΕΚ Α 237/27.12.2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης|
 3. Την αρίθ. Υ2/2600/2001(ΦΕΚ 892Β/11-7-01) περί ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1988 όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 38295/26-4-07 Κοινή Υπουργική  Απόφαση.
 4. Την με αρ. πρωτ. 07/1360/08-05-13 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας περί περιορισμού χρήσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στους οικισμούς Νικήσιανης, Γεωργιανής και Αγ. Χριστοφόρου του Δήμου Παγγαίου νομού Καβάλας.
 5. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας Θεσσαλίας των δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που ελήφθησαν την 13-05-13 και 21-05-13, από υπαλλήλους της Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας, από το δίκτυο ύδρευσης των οικισμών Νικήσιανης, Γεωργιανής και Αγ. Χριστόφορου.
 6. Την από 04-06-2013 ενημερωτική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, παρουσία του ιδίου, του Δημάρχου Παγγαίου, του προϊσταμένου της Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας και εκπροσώπων της ΔΕΥΑ Παγγαίου.
 7. Την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 Άρουμε εν μέρει την (4) σχετική απόφασή μας και επιτρέπουμε τη χρήση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από το δίκτυο των οικισμών Γεωργιανής και Αγ. Χριστόφορου οι οποίοι οικισμοί υδρεύονται μέσω ξεχωριστού δικτύου από αντίστοιχες γεωτρήσεις της περιοχής.

Κατά τα λοιπά και όσον αφορά στη χρήση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από το δίκτυο του οικισμού Νικήσιανης, ισχύει η με αριθμ. πρωτ. 07/1360/08-05-13 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας περί περιορισμού χρήσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου θα πρέπει να:

 • ενημερώσει το καταναλωτικό κοινό και τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών για την αποτροπή χρήσης του νερού του δημοτικού δικτύου, στον οικισμό Νικήσιανης, για πόση και παρασκευή τροφίμων και τον περιορισμό της χρήσης αυτού μόνο για τις λοιπές οικιακές ή άλλες χρήσεις(ατομική υγιεινή, πλύση τροφίμων και σκευών, καθαριότητα κ.τ.ο.).
 • προβεί στη συνέχιση του ελέγχου της ορθής λειτουργίας του συστήματος φίλτρανσης και στην πραγματοποίηση επαναλαμβανόμενων δειγματοληψιών σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα αποστέλλοντας στη  Δ/νση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων. Σημειώνεται ότι τα δείγματα θα αναλύονται από εργαστήρια που πληρούν τις προϋποθέσεις του παραρτήματος ΙΙΙ της (2) σχετικής.
 • φροντίζει ώστε η υδροδότηση των οικισμών Γεωργιανής και Αγ. Χριστοφόρου γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τις γεωτρήσεις «Καρακάξα» και «Μπρούτζος» αντίστοιχα.

Η σχετική(4) απόφαση ισχύει μέχρι της διαπίστωσης της οριστικής εξάλειψης του προβλήματος ότι δηλαδή η συγκέντρωση του στοιχείου αρσενικού στο δίκτυο ύδρευσης του οικισμού Νικήσιανης θα βρίσκεται σταθερά εντός του ορίου που καθορίζεται από τη σχετική (2) ΚΥΑ δηλαδή ≤10 μg/l.

Η απόφαση αυτή αίρεται με νεότερη και μετά από σχετική εισήγηση της Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας η οποία και θα παρακολουθεί δειγματοληπτικά τη συγκέντρωση του στοιχείου αρσενικού στο πόσιμο νερό των ανωτέρω περιοχών.

Print Friendly

Share

About Author

webmaster

(0) Readers Comments