ΘΑΣΟΣ — 04 Φεβρουαρίου 2013
  • Views164

σας προσκαλούμε

 

σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, που θα γίνει την Τρίτη  5-2-2013  και ώρα 13:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης  επί του  παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

1)      Περί Ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Θάσου με τον αναπληρωτή του στη γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων στην περιοχή δικαιοδοσίας μας.

2) Συγκρότησης επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου.

3) Ορισμού αρμοδίων οργάνων για την εκτέλεση εντολής σφράγισης (προσωρινής και οριστικής )-αποσφράγισης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος της δικαιοδοσίας του Δήμου Θάσου.

  4) Συγκρότησης επιτροπής για τον προέλεγχο των καταστημάτων στα οποία θα εγκατασταθούν για πρώτη φορά ψυχαγωγικά παίγνια .

5)Συγκρότησης επιτροπής για τον έλεγχο των δικαιολογητικών έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων.

6) Περί συγκρότησης επιτροπής για τη διενέργεια ελέγχου ψυχαγωγικών παιγνίων.

7)Ορισμού μελών επιτροπής εκτίμησης των εν ζωή αξίας ζώων που σφάζονται ή θανατώνονται λόγω μεταδοτικών νοσημάτων.

8) Συγκρότησης των επιτροπών παραλαβής εκτελουμένων έργων

9) Καθορισμού μελών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας επιτροπής για τον έλεγχο σταυλισμών ζώων και επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων.

10)Ορισμού μελών για τη συγκρότηση επιτροπής πολυσύχναστων χώρων λουομένων περιοχής μας.

11)Συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού των εκτελουμένων έργων

12)Συγκρότησης επιτροπής η οποία θα γνωμοδοτεί για την καταστροφή ή μη των κινητών αντικειμένων κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006

13) Περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού μελετών σύμφωνα με το αρ. 21 του Ν. 3316/05

14)  Συγκρότησης επιτροπής παραλαβής εργασιών κατά τις διατάξεις του άρθρ. 67 του Π.Δ. 28/80 του άρθρ. 209 και 273 παρ. 1 του Ν. 3463/2006

15) Ορισμού Προέδρου και Γραμματέα του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης κινηματογράφων, θεάτρων κ.λ.π. για το έτος 2013

16)Συγκρότησης επιτροπής προμήθειας ανταλλακτικών και επιτροπής συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων

17) Περί Παράτασης σύμβασης προμήθειας ειδών που περιλαμβάνονται στις υποχρεωτικές δαπάνες του άρθρου 158 του Ν. 3463/06 για Ασφάλιστρα των Μεταφορικών Μέσων και των  Μηχανημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου

18) Περί Παράτασης σύμβασης προμήθειας ειδών που περιλαμβάνονται στις υποχρεωτικές δαπάνες του άρθρου 158 του Ν. 3463/06 για Προμήθεια υλικών τυπογραφείου (Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις)

19) Περί Παράτασης σύμβασης προμήθειας ειδών που περιλαμβάνονται στις υποχρεωτικές δαπάνες του άρθρου 158 του Ν. 3463/06 για «Ταχυμεταφορές» (Μεταφορά επείγουσας αλληλογραφίας)

20) Περί Παράτασης σύμβασης προμήθειας ειδών που περιλαμβάνονται στις υποχρεωτικές δαπάνες του άρθρου 158 του Ν. 3463/06 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΩΝ

21) Ορισμού ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους για την  επιτροπή καταρτίσεως ετησίων Μητρώων Αρρένων.

22)Περί αντικατάστασης μελών από το ΝΠΔΔ  Σχολική Επιτροπή Π/θμιας Εκπ/σης.

23) Περί συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

24) Συγκρότησης επιτροπής συμβιβασμού και επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων .

25) Περί αντικατάστασης του Δημοτικού Συμβούλου κ.Γεωργίου Ιωάννη από τη θέση α) του τακτικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής β) από αναπληρωματικό μέλος της οικονομικής  επιτροπής και γ) από τακτικό μέλος της ΔΕΥΑΘ λόγω ανεξαρτητοποίησής του

26) Περί αντικατάστασης του Δημοτικού Συμβούλου κ.Πασχάλη Ξενοφών από τη θέση α) του τακτικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και β) από τακτικό μέλος της ΔΕΥΑΘ λόγω ανεξαρτητοποίησής του

27) Περί εκμίσθωσης του υπ΄αριθ. (5) καταστήματος στις εργατικές κατοικίες στην έδρα του Δήμου Θάσου.

28) Περί ενημέρωσης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2013 της « ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΑΣΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την επωνυμία «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.»

29) Περί αποδοχής ποσού 27.236,21     € και κατανομής ποσού 27.195,92 που αφορούν μέρος του συνολικού ποσού της Ε Δόσης του αρθ 27 του Ν. 3756/2009

30) Περί αποδοχής ποσού 18.119,60     € και κατανομής ποσού 18.092,42     € που αφορούν λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2013 –Αποκλειστικά δαπάνες θέρμανσης .

31) Περί αποδοχής ποσού 27.396,21      € και κατανομής ποσού 27.355,12      € που αφορούν λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2013

32) Περί αποδοχής ποσού 254.440,00        € που αφορούν την 3η εντολή πιστώσεων ΣΑΤΑ /2012 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες .

33) Περί αποδοχής ποσού 93.300,00       € που αφορούν την 4η εντολή πιστώσεων ΣΑΤΑ /2012 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες .

34)Περί αποδοχής ποσού 46.150,00       € που αφορούν την 1η εντολή πιστώσεων ΣΑΤΑ /2013 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες.

35)Περί ανάκλησης των αποφάσεων ανάληψης έτους 2012 αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου

36) Περί υπογραφής προγραμματικής σύμβασης για την αποδοχή δεματοποιημένων αστικών στερεών αποβλήτων

37)Περί υποβολής για έλεγχο της υπ΄αριθ. 10/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ « ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ»

38) Περί υποβολής για έλεγχο της υπ΄αριθ. 56/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ « ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ»

39) Περί υποβολής για έλεγχο της υπ΄αριθ. 59/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ « ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ»

40) Περί υποβολής για έλεγχο της υπ΄αριθ. 57/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ « ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ»

41) Περί υποβολής για έλεγχο της υπ΄αριθ. 58/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ « ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ»

42)Περί επικύρωσης της υπ΄αριθ. 46/2012 απόφασης της ΔΕΥΑΘ

43)Περί έγκρισης ή μη της υπ΄αριθ. 2001/2013 μελέτης «Περιβαλλοντικός προέλεγχος τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή Αγίου Ανδρέα της Δ.Κ. Πρίνου για την χωροθέτηση σχολικής μονάδας.

44) Περί τοποθέτησης  πλωτής εξέδρας από την εταιρεία ΚΑΡΚΑΛΕΜΗΣ Α.Ε. στη θαλάσσια περιοχή έμπροσθεν του ξενοδοχείου με την επωνυμία «ΘΑΣΟΣ»

45) Περί έγκρισης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου.

46)Περί καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στο νησί της Θάσου ενόψει της δακικής περιόδου  έτους 2013

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments