ΚΑΒΑΛΑ — 20 Μαΐου 2013
  • Views496

Το ΚΕΚ Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας προκειμένου να υλοποιήσει τα προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης:

  • «Σύγχρονες &νέες μορφές οργάνωσης εμπορίου και παροχής υπηρεσιών »,
  • «Νέοι Κλάδοι Εμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών

που εντάσσονται στο εγκεκριμένο σχέδιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΟ», στο πλαίσιο της Δράσης 7: “Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας” της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: “Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης”, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: “Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση”  του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013”.

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτές των εξής   ειδικοτήτων κατά ΣΤΕΠ (92):

v  Οικονομολόγου (2721)

v  Τεχνικού Ασφάλειας (3182)

να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή τους αποτελεί η πιστοποίησή τους από το ΕΚΕΠΙΣ ή το διάδοχο φορέα ΕΟΠΠΕΠ στο Γενικό Υπομητρώο Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

            Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και τα δικαιολογητικά τους ( αντίγραφο πιστοποίησης ΕΚΕΠΙΣ, αντίγραφο πτυχίου, επαγγελματική εμπειρία, διδακτική εμπειρία, επιμόρφωση, πτυχίο ξένης γλώσσας κ.λπ.), μέχρι την 31/05/2013 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 – 13.00 στη γραμματεία του ΚΕΚ  Κ..Ποιητή 18. Η αίτηση παρέχεται και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα «www.kek-peek.gr»

Επισημαίνεται ότι όσοι από τους ενδιαφερόμενους/ες έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου θα πρέπει να προσκομίσουν και την άδεια δεύτερης απασχόλησης από το Υπηρεσιακό τους Συμβούλιο.

Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα 2510831126,2510835794 και στο

 Email:  kek.kav@pamth.gov.gr  

Print Friendly

Share

About Author

webmaster

(0) Readers Comments