ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ — 28 Μαρτίου 2013
  • Views192

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών εξέδωσε Οδηγό με διευκρινίσεις για την είσπραξη δημοσίων εσόδων. Στηρίζεται στις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις για την είσπραξη των οφειλών στο δημόσιο και για τις κατασχέσεις και οι οφειλέτες, μπορούν να τον συμβουλευτούν προκειμένου να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στο νέο τοπίο, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα. Ο Οδηγός περιλαμβάνει 27 ερωτήσεις και μέσα από αυτές, μπορείτε να βρείτε απαντήσεις σε ερωτήσεις που απασχολούν κάθε οφειλέτη ιδιώτη ή επαγγελματία. Ο Οδηγός, μεταξύ άλλων, αναφέρει:

1) Τα ληξιπρόθεσμα χρέη επιβαρύνονται ή όχι με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, α) κατά την υπαγωγή τους σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής κατά τις διατάξεις των άρθ. 13-21 του ν.2648/1998, όπως ισχύουν, και β) κατά την υπαγωγή τους σε ρύθμιση ειδικού νόμου;

α) Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που υπάγονται σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής εξακολουθούν να επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Ωστόσο, οφειλές που έχουν υπαχθεί σε πρώτη διευκόλυνση (συμπεριλαμβανομένης εδώ και της επανεξέτασης για αύξηση του αριθμού των δόσεων), εφόσον ο οφειλέτης είναι απόλυτα συνεπής στους όρους αυτής, απαλλάσσονται από την ημέρα χορήγησης και μετά, ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής εκάστης δόσης και του συνόλου των προσαυξήσεων της τελευταίας δόσης, με την προϋπόθεση ότι αυτές δεν υπερβαίνουν το σαράντα τοις εκατό (40%) των συνολικών προσαυξήσεων. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών εκπίπτεται το σαράντα τοις εκατό (40%) των συνολικών προσαυξήσεων. Επιπλέον, στα πλαίσια της πρώτης διευκόλυνσης δεν επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής οφειλές που προέρχονται από καταλογισμό συντάξεων, αποδοχών και λοιπών βοηθημάτων, που έχουν ληφθεί χωρίς δόλο αχρεωστήτως.

β) Όπως ορίζεται από την εκάστοτε εν ισχύ ειδική διάταξη νόμου.

2) Σε περίπτωση απώλειας νομοθετικής ρύθμισης, μπορεί να ενταχθεί κάποιος εκ νέου;

Η επανένταξη σε απολεσθείσα ρύθμιση είναι δυνατή μόνον εάν το προβλέπει η διάταξη του νόμου. Σε περίπτωση απώλειας της πρώτης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής προβλέπεται δυνατότητα χορήγησης δύο ακόμη διευκολύνσεων. Στη ρύθμιση του άρθρου 14 ν.3888/2010 προβλέπεται η επανένταξη με προϋποθέσεις σε λιγότερες ή περισσότερες δόσεις.

3) Σε ποια περίπτωση δεν αποδίδονται τυχόν επιστροφές φόρων κ.λ.π. στους δικαιούχους;

α) Όταν οι δικαιούχοι οφείλουν στο Δημόσιο, οι τυχόν απαιτήσεις κατά του Δημοσίου πρέπει να συμψηφιστούν, αυτεπάγγελτα. Ο συμψηφισμός συντελείται με τις προσαυξήσεις που υφίστανται κατά την ημερομηνία συνάντησης των ανταπαιτήσεων.

β) όταν το επιστρεπτέο ποσό είναι κάτω των πέντε (5) Ευρώ, εκτός και αν από ειδική διάταξη ορίζεται διαφορετικά.

Δείτε αναλυτικά τον Οδηγό:

Οδηγός για τα μέτρα είσπραξης οφειλών προς το δημόσιο και τις κατασχέσεις

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments