ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ — 11 Ιανουαρίου 2013
  • Views779

Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας  συνεχίζει να δέχεται καταγγελίες από πολίτες για ανάληψη εκ μέρους των τραπεζών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς μισθοδοσίας  τους παρά τις καταγγελίες και την επιβολή προστίμων προς αυτές από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.

Γι’  αυτό το λόγο ενημερώνει και πάλι τους πολίτες  ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία( άρθρο 982 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, άρθρο 464, 451 και 174 του Αστικού Κώδικα) απαγορεύεται να κατάσχει μισθό ή σύνταξη ή επίδομα του ΟΑΕΔ όταν καταβάλλονται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Είναι επίσης παράνομη και αυτοδίκαια άκυρη κάθε συμφωνία ή κάθε όρος σε δανειακή σύμβαση με τον οποίο οι τράπεζες αποκτούν δικαίωμα να παρακρατούν  από τους λογαριασμούς μισθοδοσίας ή συνταξιοδοτικούς, ποσά οφειλόμενα από κάρτες ή δάνεια.

Αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις που ο ίδιος ο εργαζόμενος ή ο συνταξιούχος έχει δώσει τη συγκατάθεση του υπογράφοντας σχετικό όρο σε σύμβαση.

Ο σκοπός του νομοθέτη που όρισε τις απαγορεύσεις ήταν να προστατευθεί το ελάχιστο εισόδημα των ανθρώπων που βιοπορίζονται από την εργασία τους και είναι αναγκαίο για τη συντήρηση των ίδιων και των οικογενειών τους.

Οι πολίτες σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί η συγκεκριμένη ενέργεια εκ μέρους τράπεζας μπορούν επομένως να ζητήσουν επιστροφή του παρακρατηθέντος ποσού και να το καταγγείλουν γραπτώς είτε στην Ένωση Καταναλωτών Καβάλας (Ευγ. Ιορδάνου 32, τηλ.2510223000 10:00-13:00) είτε στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή τηλ. 1520

Τι προβλέπει ο νόμος:

Απαγορεύεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου εφόσον το ποσό αυτών αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών είναι μέχρι 1.000 ευρώ το μήνα. Αν ο μισθός, η σύνταξη ή το βοήθημα υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 1.000 ευρώ, επιτρέπεται η κατάσχεση του 25%, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό που απομένει δεν είναι μικρότερο από 1.000 ευρώ.

Δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης κατά οφειλετών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές βεβαιωμένες στις Εφορίες υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων και τρίτων ύψους 300 ευρώ, πλην του μέτρου της κατάσχεσης απαιτήσεων των οφειλετών στα χέρια τρίτων. Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας καθώς και για οφειλές υπέρ ΟΤΑ.

Ποινική δίωξη μπορεί να ασκηθεί εφόσον το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς το Δημόσιο από κάθε αιτία συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ.

Για την είσπραξη ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο που δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή σε νομοθετική ρύθμιση μπορεί να ληφθούν, κατά την κρίση του προϊσταμένου της ΔΟΥ, τα παρακάτω μέτρα: Κατάσχεση κινητών, είτε στα χέρια του οφειλέτη, είτε κινητών και απαιτήσεων γενικώς κυριότητας του οφειλέτη που βρίσκονται στα χέρια τρίτου.

Προβλέπεται, επίσης, κατάσχεση ακινήτων, αλλά και η λήψη σε βάρος του οφειλέτη του Δημοσίου διοικητικών ασφαλιστικών και δικαστικών μέτρων, όπως η ποινική δίωξη σε εκτέλεση σχετικής δικαστικής απόφασης.

Μετά την επιβολή της κατάσχεσης κινητού ή ακινήτου, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ εκδίδει πρόγραμμα πλειστηριασμού, στο οποίο ορίζεται η ημερομηνία διενέργειάς του, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Εν τω μεταξύ, ο οφειλέτης του Δημοσίου μπορεί ύστερα από αίτησή του να υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής των χρεών ή σε ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση, επιτυγχάνοντας και την αναστολή εκτέλεσης του σχετικού προγράμματος.

Λαμβάνονται, επίσης, υπόψη οι οφειλές προς δήμους, κοινότητες και νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. Δεν λαμβάνονται, όμως, οι οφειλές προς τους λοιπούς τρίτους και τα νομικά πρόσωπα.

Το Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας έχει ισχύ τεσσάρων μηνών, ανεξάρτητα από την αιτία για την οποία ζητείται. Στην περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών που εξυπηρετούνται στο πλαίσιο ρύθμισης η ισχύς περιορίζεται σε ένα μήνα

Για την είσπραξη χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής για ποσά άνω των 1.500 ευρώ απαιτείται Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας απαιτείται, επίσης, για συμβάσεις δανείων, μεταβιβάσεις ακινήτων και για συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων.

Δεν αποδίδονται επιστροφές φόρων σε όσους έχουν οφειλές στο Δημόσιο. Ο νόμος ορίζει ότι γίνεται συμψηφισμός αυτεπάγγελτα. Επίσης δεν γίνονται επιστροφές ποσών κάτω από 5 ευρώ.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments