ΚΟΙΝΩΝΙΑ — 06 Απριλίου 2013
  • Views179

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 10 εκατ. ευρώ και η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 31 Μαΐου

Τη μισή «μετακόμιση» πληρώνει το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ) και Επιχειρηματικά Πάρκα».

Ο αναλυτικός οδηγός εφαρμογής του προγράμματος δημοσιεύτηκε και προβλέπει ενισχύσεις 50% των δαπανών μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων για να μετακινηθούν σε σύγχρονες οργανωμένες υποδομές. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 10 εκατ. ευρώ και η γενική γραμματεία Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης έχει ανακοινώσει ότι η προθεσμία υποβολής της πρότασης θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 31 Μαΐου.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν προτάσεις στις ιστοσελίδες www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis, www.ggb.gr.

Αφορά επιχειρήσεις στον κλάδο της βιομηχανίας τροφίμων όπως αρτοποιία – παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών κ.λπ., παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων, επεξεργασία τσαγιού και καφέ, επεξεργασία αφεψημάτων βοτάνων, παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων κ.λπ. Επίσης μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις των κλάδων της κλωστοϋφαντουργίας, των ειδών ένδυσης, του δέρματος και δερμάτινων ειδών, του ξύλου, των χημικών ουσιών, των επίπλων, της παραγωγής βασικών μετάλλων, άλλων μη μεταλλικών προϊόντων, της κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού κ.λπ.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης τουλάχιστον από 30.000 ευρώ έως μέγιστο 400.000 ευρώ και με διάρκεια υλοποίησης και ολοκλήρωσης αυτών μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2015.

Με την ολοκλήρωση της επένδυσης θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί το εγκεκριμένο οικονομικό αντικείμενο σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, το οποίο ως ύψος επένδυσης δεν θα πρέπει να είναι κάτω των 30.000 ευρώ, το έργο να είναι λειτουργικό και να έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης στον νέο χώρο εγκατάστασης αυτής.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι να:

Εχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τρία χρόνια λειτουργίας σε επιλέξιμες δραστηριότητες.

Να διαθέτουν αποδεδειγμένα τρεις ολοκληρωμένες και πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.

Να έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν από την 1.1.2009 και δεν είναι προβληματικές κατά την έννοια της Ανακοίνωσης της Επιτροπής για τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσειων 2004/C 244/02. Επίσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει Κύκλο Εργασιών άνω των 30.000 ευρώ κατά το τελευταίο οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) ή άνω των 100.000 ευρώ αθροιστικά κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη.

Επιπλέον όροι και προϋποθέσεις:

Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία ή Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών) καθώς και οι Ατομικές Επιχειρήσεις με δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους κωδικούς ΚΑΔ που περιγράφηκαν πιο πάνω.

Επισημαίνεται ότι από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις εξαιρούνται και δεν δύναται να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής ούτε να λάβουν την ενίσχυση της επιχορήγησης οι δραστηριότητες της πρώτης μεταποίησης των προϊόντων του τομέα Γεωργίας. Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης (franchising) καθώς επίσης κοινοπραξίες (παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ) και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.

Κάθε υποψήφιος επενδυτής έχει δικαίωμα να υποβάλει μια και μόνο επενδυτική πρόταση, η οποία θα αφορά μόνο ένα τόπο υλοποίησης της επένδυσης για την παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης.

Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει καταστατική έδρα στην Ελλάδα και κέντρο άσκησης της δραστηριότητάς της μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας. Η επιχείρηση να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή καθεστώς συνδιαλλαγής.

Να μην εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης, μέρους ή όλου χορηγηθείσας ενίσχυσης ανεξαρτήτως του καθεστώτος ενίσχυσης στο πλαίσιο του οποίου αυτή χορηγήθηκε, καθώς και του χρόνου χορήγησης αυτής.

Το σύνολο των υποβληθεισών προσφορών των προμηθευτών για την υλοποίηση της επένδυσης να έχει εκδοθεί μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος.

Η επιχείρηση να μην έχει προβεί σε έναρξη του έργου πριν από την προδημοσίευση του προγράμματος. (Δηλαδή η επιχείρηση να μην έχει αναλάβει νομικές δεσμεύσεις -εκτός του προσυμφώνου αγοράς οικοπέδου ή κτιριακών εγκαταστάσεων- να μην έχει προβεί σε παραγγελίες έναντι προκαταβολών, να μην έχουν εκδοθεί προτιμολόγια, τιμολόγια ή δελτία αποστολής, να μην έχουν υπογραφεί συμβάσεις κ.λπ.). Η μετεγκατάσταση να μη γίνεται εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής παρά μόνο για επιχειρήσεις που η προς μετεγκατάσταση μεταποιητική τους μονάδα υφίσταται εντός των ορίων αυτής.

Δαπάνες που χρηματοδοτούνται

Οι δικαιούχοι μπορούν να χρηματοδοτηθούν για:

1. Δαπάνες για την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων. (Αφορά στο κόστος αγοράς υλικών και στην τιμολόγηση εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την ανέργεση αυτών).

2. Δαπάνες για την αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων ή/και την επέκταση/διαρρύθμιση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων στον νέο χώρο, προκειμένου να καταστούν κατάλληλοι για βιομηχανική χρήση. (Αφορά στο κόστος αγοράς υλικών και στην τιμολόγηση εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την επέκταση/διαρρύθμιση υφιστάμενων κτιρίων).

3. Δαπάνες για τη δημιουργία δικτύων παροχής στον νέο χώρο εγκατάστασης.

4. Δαπάνες για Αναγκαίες Ειδικές Εγκαταστάσεις.

5. Δαπάνες που αφορούν στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου.

6. Δαπάνες για την προμήθεια του νέου παραγωγικού και βοηθητικού εξοπλισμού, εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, λογισμικού, εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου και εξοπλισμού ίδιοπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και μετατροπής καυσίμων σε φυσικό αέριο.

7. Δαπάνες ενεργειών μετεγκατάστασης.

8. Δαπάνες σχετικές με την υπαγωγή της επένδυσης.

9. Δαπάνες εκπόνησης αναγκαίων μελετών.

Πηγή: imiresia.gr

Print Friendly

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

Οκτώβριος 25, 2016

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments