ΝΕΣΤΟΣ — 30 Ιουνίου 2012
 • Views327

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέστου προσκαλεί σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 4 του μηνός Ιουλίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αντικατάσταση  μέλους της Επιτροπής Σχεδίου-Πόλης Κυκλοφοριακού

 2. Περί καθορισμού τελών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

 3. Έγκριση της με αριθ. 78/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ «Ευνεστία»(τροποποίηση προϋπολογισμού)

 4. Έγκριση της με αριθ. 69/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ «Ευνεστία» (παραχώρηση μηχανήματος)

 5. Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περίπτ. Κ΄παρ.2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012

 6. Έγκριση εκλογής υδρονομέων αρδευτικής περιόδου 2012

 7. Έγκριση καθορισμού αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.

 8. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Κόμβου Σφαγείων στην ΔΚ Χρυσούπολης»

 9. Αίτημα προς την ΕΤΑΔ Α.Ε., Δαγκλή 6 Καβάλα, Κλιμάκιο Καβάλας 65404 Καβάλα, (πρώην ΚΕΔ), για παραχώρηση στο Δήμο Νέστου τμημάτων του παλιού αιγιαλού της αμμόγλωσσας Κεραμωτής, με αριθμό ΚΑΕΚ 210271007010, για την τακτοποίηση των υφιστάμενων κατασκευών και την κατασκευή αναψυκτηρίου προς εξυπηρέτηση των λουομένων και των επισκεπτών

 10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής- Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις Λεκάνης»

 11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής- Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις Πλαταμώνα- Διποτάμου».

 12. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου: « Ολοκλήρωση Υποδομών Διδακτηρίου Γυμνασίου Χρυσ/λης-Β κτίριο» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη», σον άξονα προτεραιότητας 9 : «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΑΜΘ» με θεματική προτεραιότητα 75 «Υποδομές Εκπαίδευσης»- Κωδικός πρόσκλησης 76»

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments