ΘΑΣΟΣ — 19 Ιουνίου 2012
  • Views711

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου Δημήτριος Πιπίνης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, που θα γίνει την  Τρίτη 19-6-2012  και ώρα 13:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης  επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί εξειδίκευσης και ψήφισης πίστωσης ποσού 1.000,00 € για την αγορά παραβόλων από ΔΟΥ .
  2. Περί εξειδίκευσης και ψήφισης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00/6495.0001 ποσού 3.000,00     € και δέσμευση πίστωσης .
  3. Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού και ψήφισης πιστώσεων.
  4. Περί τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ένταξη έργων στο Δ.Δ. Ποταμιάς σύμφωνα με το άρθρο 161 παρ. 1 του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (3463/2006)
  5. Περί έγκρισης ή μη αίτησης δημότη για χρηματικό βοήθημα από το Δήμο.
  6. Περί αποδοχής και αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2012 ποσού 4.174,76        € που αφορά επιχορήγηση ειδικής εκλογικής αποζημίωσης .
  7. Περί συμμετοχής του Δήμου στην Αεροπορική Διοργάνωση Kavala Air Show 2012
  8. Περί συμμετοχής του Δήμου στο συνέδριο «Σμιλεύοντας την τοπογραφία της γης: ιδέες από δημιουργία προτύπων για διεργασίες στην επιφάνεια και σε βάθος» που θα πραγματοποιηθεί στη Θάσο από 18 έως 23 Ιουνίου 2012 στην αίθουσα του Καλογερικού /

9.  Περί   κατανομής ποσού στα αθλητικά σωματεία του Δήμου Θάσου.

10. Περί έγκρισης ή μη υποβολής φακέλου πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 1.13 του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη Άξονας προτεραιότητας 1, για την ενεργειακή αναβάθμιση σε κτίρια και υποδομές του Δήμου Θάσου.

11. Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2012

 

12.Περί πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών .

13.Περί επικύρωσης της υπ΄αριθμ. 1/2012 απόφασης του Δ.Σ. της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης ΤΕΧΑ που αφορά την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2012.

14.Περί μετατροπής της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Τουριστικές Επιχειρήσεις Χρυσή Αμμουδιά»-«ΤΕΧΑ»  σε Ανώνυμη Εταιρεία.

15.Περί επικύρωσης ή μη των αποφάσεων του Δ.Σ. της ΤΕΧΑ για έγκριση ισολογισμών ετών 2009,2010,2011

16.Περί επιχορηγήσεως του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» .

17.Περί καταργήσεως του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ»

18.Περί μεταφοράς του εργαζόμενου κ. Βασιλείου Μέτσικα του Ιωάννη , κατοίκου Ποτού Θεολόγου Θάσου,(υπαλλήλου γραφείου της λυθείσας Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού –Τουρισμού και Ανάπτυξης Θάσου (ΔΕΠΟΤΑΘ) στο Δήμο Θάσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ. 3,4 και 7 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ. οικ. 9373/25-2-2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ , δημιουργία αντίστοιχης θέσης στο Δήμο Θάσου και σύσταση προσωρινής πρωσοποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

19.Περί επικύρωσης της 73/2012 απόφασης της οικονομικής επιτροπής.

20.Περί ανακήρυξης του κ. Cloetingh  Sierd καθηγητή του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης ως επίτιμου Δημότη του Δήμου Θάσου.

21.Περί ανακήρυξης του κ. Brun Jean-Pierre  καθηγητή του Πανεπιστημίου τηςRennes ως επίτιμου Δημότη του Δήμου Θάσου.

22.Περί ανανέωσης της άδειας λειτουργίας της υπαίθριας κολυμβητικής δεξαμενής της ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΘΑΣΟΥ ΕΠΕ

23.Περί ανανέωσης άδειας υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου νωπών ψαριών στον Λιόγκα Γεράσιμο του Δημητρίου

24.Περί χορήγησης ή μη άδειας κινητής καντίνας στον Πιπελέ Νικόλαο του Στέργιου, η οποία θα τοποθετηθεί σε Δημοτικό χώρο στη θέση Κλιματσίδα της Δημοτικής Κοινότητας Λιμεναρίων.

25.Περί έγκρισης ή μη του 3ου πρακτικού 2012 της επιτροπής αιγιαλού-παραλίας , σχετικά με την απευθείας παραχώρηση της απλής χρήσης του αιγιαλού παραλίας για το έτος 2012

26.Περί έγκρισης πρωτοκόλλου εκτίμησης μίσθωσης απορριμματοφόρου

27. Περί έγκρισης ή μη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για τη «Προμήθεια πινακίδων»( Α.Μ. 2022/11)

28.Περί λήψης απόφασης επί της έκπτωσης του προμηθευτή ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 4Χ4 ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ» (Α.Μ.) , λόγω μη εμπρόθεσμης παράδοσης ,και περί επιβολής κυρώσεων

29.Περί λήψης απόφασης επί της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ,ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΩΝ» (Α.Μ. 2017/2012)

30. Περί λήψης απόφασης επί της απευθείας ανάθεσης του τμήματος της προμήθειας  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ,ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ,ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ(Α.Μ.2016/2012) που αφορά τα είδη ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ και ΥΛΙΚΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

31. Περί λήψης απόφασης επί της απευθείας ανάθεσης του τμήματος της προμήθειας  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ,ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ,ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ(Α.Μ.2016/2012) που αφορά τα είδη ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

32.Περί αντικατάστασης μέλους σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

33. Περί αντικατάστασης μέλους σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

34.Περί έγκρισης ή μη της υπ΄αριθ.2040/2012 μελέτης της προμήθειας εξοπλισμού πάρκου ΑΜΕΑ Λιμεναρίων προϋπ. 117.386,20       €

35. Περί έγκρισης ή μη της υπ΄αριθ. 2038/2012 τεχνικής μελέτης του έργου «Διαμόρφωση Πάρκου ΑΜΕΑ Λιμεναρίων Δήμου Θάσου» προϋπ.563.343,29      €

36 .Περί μετεγκατάστασης του περιπτέρου της κεντρικής πλατείας του οικισμού Παναγίας σε άλλη θέση ή την κατάργηση της άδειάς του λόγω θανάτου του δικαιούχου.

37.Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής λαμπτήρων και ηλεκτρικών σωμάτων

38.Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής χημικών τουαλετών.

39.Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής αυτόματων διανεμητών νερού και ρεύματος (Pillars) με προπληρωμένη κάρτα

40.Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής εκδοτηρίων επιβατών

41.Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής γεφυροπλάστιγγας οχημάτων

42.Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής ειδών καθαριότητας

43.Περί επικύρωσης της 48/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Λ.Τ. Θάσου.

44.Περί επικύρωσης της 49/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Λ.Τ. Θάσου.

45. Περί επικύρωσης της 50/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Λ.Τ. Θάσου.

46. Περί επικύρωσης της 61/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Λ.Τ. Θάσου.

47. Περί επικύρωσης της 69/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Λ.Τ. Θάσου.

48.Περί επικύρωσης της 70/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Λ.Τ. Θάσου.

49.Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής Δορυφορικής Εικόνας

50.Περί έγκρισης ή μη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για την «Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά,χημικά κ.λ.π.) (Α.Μ. 2020/11)

51.Περί έγκρισης ή μη τεχνικών προδιαγραφών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ,ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ,ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ,ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ.μελ. 2041/12

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments