ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ — 29 Μαρτίου 2013
  • Views195

Σημερινό δημοσίευμα σε ιστοσελίδα αναφέρει πως δεν αναγνωρίζεται, με βάση έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών που έχουν εργαστεί στην ιδιωτική εκπαίδευση και τώρα προσλαμβάνονται στο δημόσιο ως αναπληρωτές. Αναφέρεται, επίσης, ότι θα εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα, ώστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 4 του ν. 4024/2011, να αναγνωρίζεται σωρευτικά από τα υπηρεσιακά συμβούλια μέχρι και 7 έτη προϋπηρεσίας.

Το έγγραφο αυτό, όπως και άλλα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αρμόδιες αρχές για το ίδιο ζήτημα, ερμηνεύουν το ν. 4024/2011 και αναφέρουν πως αναγνωρίζεται προϋπηρεσία που έχει κτηθεί μέχρι την 31/10/2011, αγνοώντας, ωστόσο την αρχή δικαίου που επιτάσσει πως η ειδική νομοθεσία υπερισχύει της γενικής, επομένως δεν μπορεί να ισχύσει για τους εκπαιδευτικούς που έχουν προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση η πρόβλεψη του άρθρου 6, παρ. 4 του ν. 4024/2011 που αναφέρει ότι «σωρευτικά η αναγνώριση προϋπηρεσίας από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (…) δεν μπορεί να ξεπερνά τα 7 έτη.» . Τυχόν εφαρμογή των διατάξεων αυτών, ακόμη και με υπογραφή Προεδρικού Διατάγματος, είναι νομικά μετέωρη, καθώς ο ν. 4024/2011 ως γενικός νόμος δεν μπορεί να καταργήσει συγκεκριμένες διατάξεις του ειδικού νομοθετικού πλαισίου που διέπει την ιδιωτική εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα:

1. Τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.1600/86 όπου προβλέπεται ότι η προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που μονιμοποιούνται, καθώς και η υπηρεσία τους στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, λογίζεται ως πραγματική δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, για κάθε περίπτωση.

 

2. Το άρθρο 17 του Ν.2470/97, σύμφωνα με την οποία αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη (Μ.Κ. και χρονοεπίδομα) η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών σε σχολεία ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Επιπροσθέτως, η μη αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε ιδιωτικά σχολεία είναι αντισυνταγματική, καθώς θίγει την κατοχυρωμένη ισονονομία ανάμεσα σε δημόσιους και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, που ορίζεται με το νόμο 682/77.

Για να επιλυθεί το σοβαρότατο αυτό ζήτημα που έχει προκύψει και απειλεί εκπαιδευτικούς με πολυετή προϋπηρεσία σε δραματική μείωση των αποδοχών τους, η ΟΙΕΛΕ απέστειλε την Τετάρτη, 27/3, επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας (συνημμένη), με την οποία τον καλεί να προβεί σε νομοθετική ρύθμιση που θα διασφαλίζει την τήρηση του ειδικού νομοθετικού πλαισίου που διέπει την ιδιωτική εκπαίδευση και την αναγνώριση της πλήρους προϋπηρεσίας σε ιδιωτικά σχολεία των εκπαιδευτικών που εργάζονται πλέον στη δημόσια εκπαίδευση, όπως ίσχυε  με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1824/1988 και του άρθρου 15 του ν. 3205/2003.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments