ΚΑΒΑΛΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ — 28 Ιανουαρίου 2013
  • Views167

Από τις μειώσεις που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ προκύπτει μια γενικότερη ωφέλεια των καταναλωτών από τη διεύρυνση των κλιμακίων χρέωσης κατανάλωσης. Πιο συγκεκριμένα: Περισσότεροι καταναλωτές εντάσσονται σε φθηνότερα κλιμάκια κατανάλωσης. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι θα υπερ – τριπλασιαστεί ο πληθυσμός που θα πληρώνει  το νερό με τη φθηνότερη κλίμακα.

 

Α. Περιοχή αρμοδιότητας πρώην Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας:

Α1. Κατοικίες – Επαγγελματικοί χώροι κ.λ.π.

[table id=19 /]

 

Α2.  Δημόσιες υπηρεσίες – Οργανισμοί – Τράπεζες – λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.

 

[table id=20 /]

 

Α3. Δήμος – Γυμναστήρια – Σχολεία

Λεύκη – Άνω Λεύκη – ύψωμα Βασιλάκη – περιοχή υδραγωγείου – Κουλές – Πλατανάκια –  Δημόσιες υπηρεσίες χωρίς σύνδεση με δίκτυο αποχέτευσης

[table id=21 /]

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

 

Α4. Όσον αφορά στην καθιέρωση ειδικού τιμολογίου σύμφωνα με τις πρόνοιες του Ν.4071/12 στα παραπάνω οικιακά τιμολόγια, να προβλέπεται:

Έκπτωση ύψους 90% για άπορα άτομα και σε καθεστώς μακροχρόνιου οικονομικού αποκλεισμού από κάθε δραστηριότητα.

Έκπτωση ύψους 50% για τις εξής κατηγορίες καταναλωτών:

– Προστατευόμενα άτομα με αναπηρία και ποσοστό πάνω από 80%, ή άτομα πιστοποιημένης αναπηρίας ιδίου ποσοστού και με ετήσιο εισόδημα έως 24.000 €.

– Πολύτεκνες οικογένειες εφόσον το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τις 24.000 € προσαυξανόμενο κατά 2.000 € ανά προστατευόμενο τέκνο πέραν των τεσσάρων.

Μακροχρόνια άνεργοι, εφόσον παραμένουν εκτός εργασίας για διάστημα πέραν του 12μήνου και εισόδημα μικρότερο των 12.000  €.

Ανασφάλιστοι πιστοποιημένοι με βιβλιάριο ανασφαλίστου.

Έκπτωση ύψους 30% να προβλέπεται για τις εξής κατηγορίες καταναλωτών:

Τρίτεκνες οικογένειες εφόσον το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τις 24.000 € και για κατανάλωση έως 80 μ3/4μηνο.

Μονογονεϊκές οικογένειες με προστατευόμενα μέλη και ετήσιο εισόδημα μικρότερο των 12.000 € και για κατανάλωση έως 50/4μηνο.

Τέλος, έκπτωση ύψους 15% να προβλέπεται για τα άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία τουλάχιστον 67% και εισόδημα έως 24.000 €.

          

Β. Περιοχή αρμοδιότητας πρώην Δ.Ε.Υ.Α. Φιλίππων:

Β1. Κατοικίες – επαγγελματικοί χώροι κ.λ.π.

 [table id=22 /]

Σημειώνεται ότι στην παραπάνω κατηγορία τιμολογίου και ειδικότερα στις «κατοικίες», (οικιακό τιμολόγιο), η υπερβάλλουσα των 50μ3 κατανάλωση του δεύτερου τετραμήνου, θα απαλλάσσεται από το τέλος χρήσης υπονόμου.

 

Επίσης, στα εν λόγω τιμολόγια ισχύουν τα ίδια ποσοστά έκπτωσης, και οι αυτές προϋποθέσεις για τις ίδιες κατηγορίες καταναλωτών με εκείνες της Δ.Ε. Καβάλας.

Για τις Δημόσιες υπηρεσίες, Οργανισμούς, Τράπεζες και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. που λειτουργούν στην εν λόγω περιοχή και είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο αποχέτευσης, ισχύουν τα τιμολόγια του εδαφίου Α2, στα υπόλοιπα και για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται εν αναμονή σύνδεσης ισχύουν εκείνα του εδαφίου Α3.

 

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments