ΚΑΒΑΛΑ — 22 Μαρτίου 2013
  • Views660

Για την περιοχή Περιγιαλίου εκδόθηκε Π.Δ. ένταξης σε ρυμοτομικό σχέδιο το 1990.

     Το 1993 ανατέθηκε από το Δήμο Καβάλας η Πράξη Εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου.

     Το 1995 αναρτήθηκαν κτηματολογικά διαγράμματα

     Το 1997 αναρτήθηκε πρόταση αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου.

     Το 1998 αναθεωρήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο με απόφαση Νομάρχη χωρίς να έχει προηγηθεί πρόταση τακτοποίησης ιδιοκτησιών. Αυτή η αναθεώρηση περιέλαβε μέσα και εκτάσεις που είναι πέρα από τη Δασική γραμμή, εκτάσεις μεταξύ Παλαιού και Νέου Αιγιαλού και έκανε αλλαγές που δεν έλαβαν υπόψη το Γ.Π.Σ. ως προς το βασικό κυκλοφοριακό δίκτυο, που σήμαινε ότι κινδύνευε να ακυρωθεί το ρυμοτομικό σχέδιο ανά πάσα στιγμή.

     Το Σεπτέμβριο του 1999 μας κοινοποιήθηκε η απόφαση του Στ.Ε. με την οποία ακυρώθηκε το Σχέδιο Πόλης της Καβάλας λόγω αναρμοδιότητας του Νομάρχη να υπογράφει αναθεωρήσεις ρυμοτομικών σχεδίων, πράγμα που συνεπάγετο άμεσα την ακυροσιμότητα όλου του Ρυμοτομικού Σχεδίου Περιγιαλίου.

     Συνεχίσαμε με τη διαδικασία σύνταξης νέας πρότασης αναθεώρησης η οποία και αναρτήθηκε το Δεκέμβριο του 1999 μαζί όμως και με νέα πρόταση τακτοποίησης για λόγους διαφάνειας.

     Μετά την εξέταση και απόρριψη των 25 περίπου ενστάσεων που υποβλήθηκαν προχωρήσαμε μετά και την έγκριση του τοπικού Σ.Χ.Ο.Π. στην υποβολή των σχεδίων στην αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Απρίλιος 2000).

     Τον Ιούλιο του 2000 μας γνωστοποιήθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ότι θα έπρεπε να οριοθετηθούν τα ρέματα της περιοχής όπως έπρεπε σε συμμόρφωση με το Νόμο, που το ΥΠΕΧΩΔΕ ορθώς ζήτησε.

     Αμέσως μετά έγινε επίσκεψη στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. πολυμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου και του Τ.Ε.Ε. και αφού εξετάσθηκαν όλα τα προβλήματα που υπήρχαν στο τυπικά ακόμη ισχύον Ρυμοτομικό σχέδιο του 1998 προχωρήσαμε αμέσως στην ανάθεση και σύνταξη των απαιτούμενων μελετών, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκομένων.

Δυστυχώς από το Φεβρουάριο του 2001 έως τον Αύγουστο του 2001 δεν αναλάμβανε καμία υπηρεσία Περιφερειακή ή Κεντρική τον έλεγχο και την έγκριση της μελέτης οριοθέτησης των ρεμάτων.

Μετά την έγκριση των ρεμάτων από την Περιφέρεια στις αρχές Δεκεμβρίου 2001 καταλήξαμε στη νέα πρόταση αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου (Μάρτιος & Απρίλιος 2003) σύμφωνα με την οριοθέτηση των ρεμάτων και μετά από γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων Σ.Χ.Ο.Π. (Κεντρικό, Περιφερειακό και Νομαρχιακό) εκδόθηκαν Αποφάσεις Υπουργού, Περιφερειάρχη και Νομάρχη σύμφωνα με το Νόμο 3044/2002 που ίσχυε τότε (Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Μάρτιος 2004).

Ενώ επίκειτο η κύρωση της Πράξης Εφαρμογής από το Νομάρχη Καβάλας που είχε ήδη αναρτηθεί για δεύτερη φορά το έτος 2004, με απόφαση του Στ.Ε. το Νοέμβριο του 2005 κρίθηκε αντισυνταγματικός ο Ν. 3044/2002 σχετικά με τις αρμοδιότητες περί ρυμοτομικών σχεδίων. Μετά από σχετικό εξώδικο έγγραφο δημότη προς το Νομάρχη Καβάλας με το οποίο του γινόταν γνωστή η παραπάνω αναφερόμενη απόφαση του Στ.Ε. ο Νομάρχης Καβάλας δεν προχώρησε στην κύρωση της Πράξης Εφαρμογής.

Μετά από αυτό, το 2006 ο Δήμος Καβάλας ζήτησε από την Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ να προωθηθεί η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για το σύνολο της περιοχής, ενώ είχε ήδη εκδοθεί η πρώτη απόφαση του ΣΤΕ σχετικά με την αναρμόδια έκδοση των Διοικητικών Πράξεων που προηγήθηκαν.

      Από τότε εκδόθηκε η από 9-6-2009 Απόφαση Υπουργείου Πολιτισμού προσωρινής  οριοθέτησης  του αρχαιολογικού χώρου των Ο.Τ. Γ 988Α  και Γ 983,  ΦΕΚ 290/ΑΑΠ/19-6-2009, προϋπόθεση για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης.

        Μετά από έλεγχο που έγινε από το ΣτΕ, εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη Περιγιαλίου και η οριοθέτηση των  ρεμάτων με  το Π.Δ.  της 30-11-2010 (ΦΕΚ 572/ΑΑΠ/31-12-2010)

             Αμέσως ο Δήμος Καβάλας έδωσε εντολή έναρξης για τις απαραίτητες

     διορθώσεις  στην μελέτη Πρ. Εφαρμογής και τον Μάιο – Ιούνιο 2011 η μελέτη αναρτήθηκε  για υποβολή ενστάσεων επί 1 μήνα. Υποβλήθηκαν  275 ενστάσεις (οι 28 εκπρόθεσμες). Οι 123 από αυτές αφορούσαν δήλωση ιδιοκτησίας λόγω μεταβιβάσεων, γονικών παροχών κλπ). Οι υπόλοιπες αφορούσαν την τακτοποίηση. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις ενστάσεις συντάχθηκε από τον Δήμο Καβάλας η 6η Π.Ε. της πολεοδομικής μελέτης Περιγιαλίου  (οι προηγούμενες Π.Ε αφορούσαν σε τοπικές Π.Ε. για την εκτέλεση έργων

     Δημοσίου ενδιαφέροντος (κλειστό κολυμβητήριο, αθλητικά, πρόνοια).

           Η 6η Π.Ε. αναρτήθηκε το Πάσχα του 2012 και υποβλήθηκαν  91 ενστάσεις

     στον Δήμο Καβάλας. Από αυτές περίπου και πάλι οι μισές αφορούσαν σε

     δηλώσεις ιδιοκτησίας. Οι ενστάσεις εξετάστηκαν από τον Δήμο Καβάλας,

     και η 6η Π.Ε. στάλθηκε στην Περιφέρεια ΑΜ- Θ για κύρωση στις 15-6-2012 με    εισήγηση επί των ενστάσεων.

           Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας εξέτασε τις ενστάσεις, το σύνολο της Πράξης Εφαρμογής, έκανε αλληλογραφία με το ΥΠΕΚΑ για την διασαφήνιση ζητημάτων που την απασχόλησαν και στις 12-03-2013 υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ η μερική κύρωση της 6ης Πράξης Εφαρμογής με ταυτόχρονη εντολή για ανασύνταξη της Π.Ε. για 84 Ο.Τ. μετά από κρίση των ενστάσεων.

          Πρόκειται για τα οικοδομικά τετράγωνα που περιλαμβάνουν ιδιοκτησίες για τις οποίες υποβλήθηκε ένσταση που έγινε δεκτή. Στην πλειοψηφία τους πρόκειται για ενστάσεις – δηλώσεις ιδιοκτησίας  λόγω μεταβιβάσεων, γονικών παροχών κλπ, ενώ λιγότερες είναι αυτές που έγιναν δεκτές λόγω αλλαγής στην τακτοποίηση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

882 ιδιοκτησίες που συμμετέχουν στην μελέτη.

2719 δηλώσεις ιδιοκτησιών

2186 δικαιώματα επί των ιδιοκτησιών

1524 ο αριθμός διαφορετικών προσώπων που συμμετέχουν στην πράξη

1145 τελικά οικόπεδα

  1.400 στρέμματα καλύπτουν τα τελικά οικόπεδα

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments