ΔΡΑΜΑ — 29 Ιανουαρίου 2013
  • Views159

      Με την παρούσα ανακοινώνεται ότι ο Δήμος Δράμας πρόκειται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να προβεί στη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της δημοτικής περιόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-πρόγραμμα Καλλικράτης».

      Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους, όπως ενδεικτικά αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο, των φορέων της τοπικής κοινωνίας και ειδικότερα:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων

β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων

γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών

δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα

ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων

στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων

ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών

θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και

ι) δημότες

      Κατόπιν τούτων καλούνται όσοι φορείς, σύλλογοι ή οργανώσεις που υφίστανται και δρουν στο Δήμο Δράμας επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Δράμας, να καταθέσουν εγγράφως το αίτημά τους, ορίζοντας εκπρόσωπό τους (τακτικό και αναπληρωματικό), στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, έως τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013.

      Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments