ΚΑΒΑΛΑ — 16 Απριλίου 2013
  • Views846

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Καβάλας ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή της αριθμ. 141/08-04-2013 (και πρακτικό 7/2013), εκδόθηκε απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας

1.Απαγόρευσης της ενάσκησης της  επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας ιχθύων και λοιπών υδροβίων ζώων, με κάθε μέσο και εργαλείο, στα εσωτερικά νερά (ποταμούς, παραπόταμους, χείμαρρους, ρυάκια, και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς) για την προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων και των λοιπών υδρόβιων ζώων, α) στον ποταμό Νέστο, β) στον ποταμό Στρυμόνα, γ) στα Τενάγη Φιλίππων  δ) στα αρδευτικά κανάλια ε)στους παραποτάμους και στα λοιπά εσωτερικά ύδατα

    Η απαγορευτική περίοδος αλιείας αρχίζει από 15 Απριλίου 2013 και ώρα 8:00 π.μ. και λήγει στις 30         

    Μαΐου 2013 και ώρα 8:00 π.μ.

       2.Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην προστασία της αναπαραγωγής των ιχθυοπληθυσμών και των

       λοιπών υδρόβιων οργανισμών που διαβιούν στα παραπάνω επιφανειακά νερά.

       3.Οι παραβάτες αυτής της απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν (άρθρο 11 και

       άρθρο 17 του Ν.Δ. 420/70 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 9 παρ. 2 και 3 του Ν.

       2040/92). Συγκεκριμένα για τις παραβάσεις των αλιευτικών διατάξεων ή αποφάσεων επιβάλλονται

       διοικητικές ποινές και ποινικές κυρώσεις όπως επιβολή προστίμου, αφαίρεση άδειας αλιείας,

         κατάσχεση και εκποίηση των παρανόμων αλιευμένων προϊόντων, κατάσχεση και εκποίηση ή 

         καταστροφή (ανάλογα με την περίπτωση) αλιευτικών εργαλείων και συσκευών.

       4.Οι αποδέκτες της απόφασης θα πρέπει να γνωστοποιήσουν με κάθε πρόσφορο μέσο στους χώρους

       ευθύνης τους (ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων ,πινακίδες κ.λ.π) και γενικότερα να προβούν

       στις ενέργειες που απορρέουν από την εφαρμογή της.

       5.Υπεύθυνες Αρχές για την τήρηση αυτής της απόφασης είναι οι Αστυνομικές Αρχές, οι Δασικές

       Υπηρεσίες και όλες γενικά οι ανακριτικές Αρχές.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments