ΔΡΑΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ — 20 Αυγούστου 2016

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 24η Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.45, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
1.Έγκριση της 46/2016 απόφασης – γνωμοδότησης της ΕΠΖ, σχετικά με την τροποποίηση ή όχι της αρ. 56 /2010 ΑΔΣ, αλλαγή της επιλεγείσας με την προηγούμενη απόφαση περιοχής ίδρυσης του νέου δημοτικού κοιμητηρίου και επιλογή νέας – Εισηγητής Χατζηγιάννης Αναστάσιος
2.Έγκριση της 47/2016 απόφασης – γνωμοδότησης της ΕΠΖ, σχετικά με την τροποποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης στην περιοχή της 19ης Μαΐου – Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος
3.Ανάθεση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή – ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με κωδικό πρόσκλησης ΑΜΘ28 και Α/Α ΟΠΣ 1621 Έκδοση 1/0 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης – Εισηγητής Μωϋσιάδης Αριστείδης
4.Έγκριση συμμετοχής και κάλυψης δαπανών συμμετοχής του δήμου Δράμας, στην Ευρωπαϊκή Εκστρατεία Άθλησης και Κίνησης “NowWeMove”, στο “Flash Move 2016” και στην «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2016» (European Mobility Week 2016) – Εισηγητής Καραμπατζάκης Δημήτριος
5.Επικύρωση ομάδας υπευθύνων της ιστοσελίδας (Κύριος Επιτελικός Υπεύθυνος Περιεχομένου, Διαχειριστές Περιεχομένου, Χρήστες Περιεχομένου, Τεχνικός Υπεύθυνος) – Εισηγητής Καραμπατζάκης Δημήτριος
6.Έγκριση πραγματοποίησης Χριστουγεννιάτικης γιορτής «Ονειρούπολη 2016 – 2017» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Δράμας για την υποβολή όλων των αναγκαίων αιτήσεων για τη χορήγηση όλων των αποφάσεων ή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες – Εισηγητής Χατζηκυριακίδης Αναστάσιος
7.Συμμετοχή του Δήμου στην εκστρατεία για περιορισμό του καπνίσματος και σε δημόσιους ανοικτούς χώρους – Έκδοση ψηφίσματος – Εισηγητής Μπλούχος Κω/νος
8.Έγκριση της 45/2016 απόφασης – γνωμοδότησης της ΕΠΖ, σχετικά με την εξέταση αίτησης για την τοποθέτηση πινακίδας Ρ – 72– Εισηγητής Χατζηγιάννης Αναστάσιος
9.Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης δέσμευσης θέσης στάθμευσης – Εισηγήτρια Καρυοφυλλίδου Ζωή
10.Έγκριση της 92/2016 ΑΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού προσωπικού αυτής – Εισηγητής Χατζηκυριακίδης Αναστάσιος
11.Καταβολή αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωση σύμφωνα με την 7/2005 πράξη προσκύρωσης και αναλογισμού – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
12.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ολοκλήρωση έργου κτιρίου πνευματικού πολιτιστικού κέντρου Ξηροποτάμου» – Εισηγητής Χατζηγιάννης Αναστάσιος
13.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου ΤΚ Καλλιφύτου» – Εισηγητής Χατζηγιάννης Αναστάσιος
14.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία ΤΚ Μαυροβάτου» – Εισηγητής Χατζηγιάννης Αναστάσιος
15.Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου «Οδοποιία ΔΚ Ξηροποτάμου» – Εισηγητής Χατζηγιάννης Αναστάσιος
16.Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία ΔΚ Δράμας» – Εισηγητής Χατζηγιάννης Αναστάσιος
17.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Μυλοποτάμου» – Εισηγητής Χατζηγιάννης Αναστάσιος
18.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Καλλιφύτου » – Εισηγητής Χατζηγιάννης Αναστάσιος
19.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Οδοποιία ΔΚ Χωριστής» – Εισηγητής Χατζηγιάννης Αναστάσιος
20.Μετατόπιση ιστού στη ΔΚ Χωριστής – Εισηγητής Χατζηγιάννης Αναστάσιος
21.Παραχώρηση κατά χρήση χώρων για τοποθέτηση 4 υποσταθμών (Υ/Σ) compact – Εισηγητής Χατζηγιάννης Αναστάσιος
22.Έγκριση της 43/2016 γνωμοδότησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με θέματα στάθμευσης επί της οδού Καστρινού– Εισηγητής Χατζηγιάννης Αναστάσιος
23.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων» – Εισηγητής Χατζηγιάννης Αναστάσιος
24.Έγκριση της 40/2016 γνωμοδότησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 99,99968 στρ., που βρίσκεται στη θέση «ΔΡΥΟΔΑΣΟΣ», της περιοχής της ΔΚ Ξηροποτάμου, στον αιτούντα ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ – Εισηγητής Χατζηγιάννης Αναστάσιος
25.Έγκριση της 41/2016 γνωμοδότησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 47,03506 στρ., που βρίσκεται στη θέση «ΡΑΧΗ», της περιοχής της ΔΚ Ξηροποτάμου, στην εταιρεία « Γ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.» – Εισηγητής Χατζηγιάννης Αναστάσιος
26.Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της εργασίας «Εκχιονισμός και αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2016 – Απρίλιος 2017» με τη διαδικασία του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού – Εισηγητής Χατζηγιάννης Αναστάσιος
27.Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας « Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Σερρών – θέση «Ερείπια Νεράιδας» αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας – Εισηγητής Χατζηγιάννης Αναστάσιος
28.Έγκριση αιτήματος μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας και τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα στο βοηθητικό γήπεδο ΔΟΞΑΣ και αποδέσμευσης προσκόμισης πιστοποιητικού – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
29.Έγκριση της 157/2016 απόφασης της Ο.Ε., σχετικά με την υποβολή απολογιστικών στοιχείων Β΄ τριμήνου 2016 – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
30.Έγκριση της 166/2016 απόφασης της Ο.Ε., σχετικά με την 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
31.Κατανομή πιστώσεων στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 2017 – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
32.Αποδοχή αιτήματος λύσης μίσθωσης του δημοτικού αναψυκτηρίου επί της οδού Χελμού, Ο.Τ. 829 στη Δράμα και κίνησης διαδικασίας επαναδημοπράτησής του – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
33.Κίνηση διαδικασίας επαναδημοπράτησης του αγροτεμαχίου με αριθμό 69 σχολικού κλήρου Νέας Αμισού- Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
34.Κίνηση διαδικασίας επαναδημοπράτησης του κυλικείου και πέντε (5) καταστημάτων με αριθμό Νο 1, 12, 14, 19 και 20 στη δημοτική λαχαναγορά Αρκαδικού- Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
35.Κίνηση διαδικασίας επαναδημοπράτησης των αγροτεμαχίων με αριθμό 500, 433α , 425 και 111 σχολικού κλήρου Τ.Κ. Μυλοποτάμου- Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
36.Κίνηση διαδικασίας επαναδημοπράτησης των αγροτεμαχίου με αριθμό 245 σχολικού κλήρου Ταξιαρχών- Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
37.Παράταση μίσθωσης κινηματοθεάτρου «ΟΛΥΜΠΙΑ» και κίνηση διαδικασίας επαναδημοπράτησής του – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
38.Αποδοχή ή μη του υπ΄ αριθμ. 1/2016 πρακτικού της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών & αμφισβητήσεων του Δήμου μας , σχετικά με το αίτημα συμβιβασμού της εταιρείας “ Δ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ” με διακριτικό τίτλο “ΝΗΣΑΚΙ” – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
39.Διαγραφή ποσού από τον ΧΚ 920/2016, λόγω λύσης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
40.Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος – Παρασκευή Σαραφειανούδη – Εισηγητής Μωϋσιάδης Αριστείδης
41.Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου – Νικηφορίδης & Σια Ο.Ε. – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
42.Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου – Μέρμηγκας Νικόλαος – Εισηγητής
Σολάκης Άγγελος
43.Χορήγηση άδειας λειτουργίας αμιγούς επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
44.Διατύπωση γνώμης για την χορήγηση άδειας ανασκαφής κρυμμένου θησαυρού στο αγρόκτημα Μαυροβάτου –
45.Ανανέωση δύο αδειών παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς- Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
46.Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς- Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
47.Έγκριση ανάθεσης εργασιών καθαριότητας σε τρίτους και διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για το έτος 2017- Εισηγητής Τερζής Ανέστης
48.Έγκριση εξόδων μετακίνησης αιρετών – Εισηγητής Τερζής Ανέστης
49.Έγκριση κάλυψης εξόδων μετακίνησης της προέδρου της Επιτροπής του άρθρου 43 του Ν, 4194/2013, πληρεξούσιας του ΝΣΚ – Εισηγητής Τερζής Ανέστης
50.Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου – Εισηγητής Τερζής Ανέστης
51.Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου – Εισηγητής Τερζής Ανέστης
52.Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων Δήμου Δράμας – Εισηγητής Τερζής Ανέστης
53.Δωρεάν παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων – Εισηγητής Βασιλειάδης Αναστάσιος
54.Δωρεάν παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων – Εισηγητής Βασιλειάδης Αναστάσιος
55.Έκτακτη οικονομική ενίσχυση Δημοτών – Εισηγητής Μωϋσιάδης Αριστείδης
Ζωντανή μετάδοση στον Ιστοχώρο του Δ. Δράμας:
http://streaming2.syzefxis.gov.gr/drama
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ. ΔΡΑΜΑΣ
ΜΠΛΟΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

dramini

Share

About Author

georgia koukoutini

(0) Readers Comments

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: